Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza genetických algoritmů 

  Snášelová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou genetických algoritmů a jejich analýzou se zaměřením na přístupy k tvorbě nových populací. V práci je porovnán základní princip činnosti těchto algoritmů s procesy odehrávajícími se v živé ...
 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Žák, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovní organizace VSK Technika Brno. Tato práce bude rozdělena do několika částí. V první řadě se budu věnovat části teoretické, následně pak provedu analýzu klubu pomocí analýzy ...
 • Aplikace pro zarovnávání částí DNA 

  Kašpárek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované ...
 • Automatizované generování příkladů do předmětu Asemblery 

  Tomeček, Aleš
  Tato práce rozebírá přístupy generování unikátních příkladů pro výukové účely a jejich využitelnosti pro cvičení z předmětu Assemblery. Na základě výzkumu navrhuje a implementuje systém pro vytváření pseudounikátních zadání. ...
 • Bezdrátové senzorové sítě s využitím mobilních zařízení 

  Dorazil, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím mobilních zařízení jako senzorových uzlů bezdrátové senzorové sítě. Jsou prozkoumány možnosti bezdrátové komunikace a typy senzorů na mobilních zařízeních se zaměřením na platformu Android. ...
 • Editor a simulátor silničního provozu pomocí celulárních automatů 

  Vašátko, Libor
  Tato práce se zabývá celulárními automaty, především jejich aplikací v oblasti simulace dopravy. Z existujících simulačních modelů jsou analyzovány modely Nagel-Schreckenberg a Brake-light, pro které je navrženo rozšíření ...
 • Modelování umělého života 

  Žák, Jakub
  Tato práce se zabývá simulací umělého života pomocí umělých BDI agentů. Pro účely práce je vytvořen virtuální svět, do kterého jsou agenti umístěni. V systému figuruje 5 různých druhů agentů. Agent otec, který systém řídí ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií 

  Koudelka, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podniku 

  Žák, Jakub
  Diplomové práce popisuje a analyzuje proces motivace a odměňování ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy daného tématu. Praktická část se potom věnuje konkrétní vybrané společnosti a ...
 • Nástroje a technologie pro vytváření mobilních aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává možnosti vývoje mobilních aplikací pro různé mobilní operační systémy (Android, Windows Phone atd.). Práce také popisuje dostupné nástroje k tvorbě mobilních aplikací. Na základě ...
 • Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě 

  Žák, Jakub
  V diplomové práci na téma Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě, jsou zmapovány a podrobněji rozebrány technologie šíření paketů. Zvláštní pozornost je věnována multicastovým technologiím. V práci jsou rozebrány ...
 • Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje 

  Žák, Jakub
  Tato práce se zabývá využitím vícevrstvých neuronových sítí na problém lokalizace lidského obličeje ve statickém obraze. Tato metoda má obecně dobré generalizační schopnosti a proto není nutné sestavovat složité modely ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma 

  Jelínek, Radek
  Práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného písma a jeho převod do digitální podoby. Rozpoznávání je zaměřeno na rozpoznávání českých písmen a zjištění úspěšnosti při nevyužití slovníku u rozpoznávání slov. V dokumentu je ...
 • Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech 

  Daniš, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru lesního požáru založeného na celulárních automatech. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude nejdříve čtenář obeznámen ...
 • Srovnání agentích platforem pro bezdrátové senzorové sítě 

  Melo, Jakub
  Tato práce se zabývá agentními platformami pro bezdrátové senzorové sítě. Na začátku práce jsou představeny bezdrátové senzorové sítě a softwarové a hardwarové prostředky pro jejich programování. Nasledujíci kapitola se ...
 • Šachový program s různými variantami šachů s rozdílnou sadou figur 

  Škandera, František
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť šachový program so schopnosťou hry rôznych šachových variácií s rozdielnou sadou figúr. Prvá čásť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou tvorby šachového programu a implementácie šachovej ...
 • Šachový program s různými variantami šachů s rozdílným počátečním rozestavěním figur 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem všech komponent potřebných pro implementaci moderního šachového programu. Cílem je implementace několika šachových variant za použití struktur a algoritmů používaných v profesionálních šachových ...
 • Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování 

  Melichar, Josef
  Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru ...