Now showing items 1-20 of 77

 • Galvanické zinkování 

  Hamal, Jan
  Cílem této práce je rozbor a popis galvanického zinkování a na operace a technologie při něm užívané. V úvodu této práce je rozebrán princip koroze. Velká část této práce se zabývá fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími ...
 • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
 • Konstrukce montážního přípravku pro lisovací zařízení 

  Prachař, Vít
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh montážního přípravku k lisovacímu zařízení. Byly zpracovány dva návrhy montážního přípravku z rozdílným pružným systémem. Montážní přípravek slouží ...
 • Lepení v automobilovém průmyslu 

  Bláha, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce ...
 • Moderní povrchové úpravy karoserie automobilu 

  Kupčíková, Laura
  Bakalárska práca sa skladá z rešeršnej časti a experimentu. Rešeršná časť je venovaná oboznámeniu s problematikou technológie povrchových úprav, farebnosti a efektnosti súčasných náterových hmôt a historickému vývoju procesu ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Perutka, Michal
  PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držák. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. R. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, obor tváření, květen 2009, ...
 • Návrh technologie výroby autokoberce 

  Kavan, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve ...
 • Návrh technologie výroby zátky z plastu 

  Kočí, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby zátky z plastu technologií vstřikování do forem. V práci je proveden návrh technologického postupu včetně potřebných výpočtů a mimo to je práce zaměřená na konstrukci vstřikovací ...
 • Návrh techologie výroby plechového dílce karoserie automobilu 

  Sviták, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tažení nerotačních součástí z plechu.. Zadaný dílec z materiálu DC04 (dle ČSN 11 305) tvoří konstrukční prvek karoserie automobilu. Je vyráběn v roční produkci 10 tis. kusů. ...
 • Ohýbání trubek 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...
 • Oprava karoserie automobilu 

  Tolkner, Josef
  V bakalářské práci se zabývám problematikou opravy automobilu po menší havárii, respektive jeho karosérie a především jejího lakování. Bakalářská práce je sestavena tak, aby nezkušenému řidiči pomohla opravit svůj vůz s ...
 • Optimalizace teploty vytvrzování při práškovém lakování 

  Blažek, Jaroslav
  Práce se zabývá určením optimální vytvrzovací teploty při práškovém lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedena předúprava a nalakování ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových 

  Květoun, Jan
  Tato práce se zaměřuje na porovnání technologií výroby ozubených kol plastových a kovových. Je zde uveden princip jednotlivých technologií, jejich popis a vhodnost použití, či jejich výhody a nevýhody. U kovových ozubených ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním 

  Kubíček, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou povrchových úprav karosérii automobilov. Je venovaná teoretickému oboznámeniu s problematikou povrchových úprav kovových povrchov, rozdeleniu rôznych typov týchto úprav ako aj ...
 • Povrchová úprava kontejneru CASTOR 

  Tomek, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vhodné technologie pro vnitřní povrchovou úpravu kontejneru CASTOR. V teoretické části jsou ro-zebrány vlastnosti kovových povrchů s jejich defekty a jednotlivé možnosti ...
 • Povrchové úpravy kovů 

  Hamal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie povrchové úpravy pro zajištění korozní odolnosti vůči běžné atmosféře zadané součásti. Součást je typu kolík a je vyrobena z konstrukční oceli. Nejprve je předložena ...
 • Povrchové úpravy rámů jízdních kol 

  Kulhánek, Jaroslav
  Závěrečná práce je souhrnem metod povrchové úpravy rámů jízdních kol, s popisem jednotlivých možností úpravy a technologií při této závěrečné fázi použité u povrchové úpravy rámů jízdních kol. Obsahuje návrh autora na ...
 • Povrchové úpravy ve strojírenství 

  Čudová, Monika
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá experimentální ověření dvou zadaných laků. Laky jsou nanášeny na speciálně vyrobenou destičku. Základem byla literární studie problematiky koroze, nátěrových hmot ...
 • Problematika lakování povrchu kovových součástí 

  Táborský, Pavel
  Práce se zabývá procesem lakování součástí, který se využívá jako povrchová ochrana kovů proti korozi. V této literární studii jsou uvedeny příčiny koroze, způsoby ochrany, principy vybraných metod mechanické a chemické ...