Now showing items 1-20 of 118

 • Galvanické zinkování 

  Hamal, Jan
  Cílem této práce je rozbor a popis galvanického zinkování a na operace a technologie při něm užívané. V úvodu této práce je rozebrán princip koroze. Velká část této práce se zabývá fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími ...
 • Galvanické zinkování 

  Půček, František
  Cílem této práce je zpracování rešerše a celkový popis metody galvanického zinkování a technologií při ní používaných. Práce se velkou měrou věnuje korozi jako takové a způsobu jejího vzniku a šíření. Dále se klade velký ...
 • Konstrukce a výroba střižného nástroje 

  Šincl, Josef
  Bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu postupového nástroje, který slouží pro výrobu úchytných ok na vozy Škoda Octavia combi. Jsou z materiálu 1.0396. Byla zpracována literární rešerše z oblasti stříhání a ohýbání. ...
 • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

  Ručka, David
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
 • Lepení v automobilovém průmyslu 

  Bláha, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce ...
 • Moderní metody ohýbání trubek a profilů 

  Zouhar, Ondřej
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá průzkum v oblasti moderních metod ohýbání trubek a profilů. Na základě literárních podkladů týkajících se ohýbání trubek a profilů byl vytvořen soupis, který má ...
 • Moderní povrchové úpravy karoserie automobilu 

  Kupčíková, Laura
  Bakalárska práca sa skladá z rešeršnej časti a experimentu. Rešeršná časť je venovaná oboznámeniu s problematikou technológie povrchových úprav, farebnosti a efektnosti súčasných náterových hmôt a historickému vývoju procesu ...
 • Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích 

  Kollár, Pavel
  V této práci jsou popsány možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích a v praktické části projektu je provedena aplikace elektricky vodivých plastů na zadaném dílci. Jsou zde zpracovány možnosti ...
 • Návrh lisovacího přípravku 

  Hostinský, Michal
  Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt ...
 • Návrh nátěrových systémů karosářských dílů výdejních stojanů 

  Fajfr, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového nátěrového systému. Je zde řešena vhodná předúprava pro základní nátěr. Teoretická část obsahuje rozbor těchto předúprav, druhy práškových barev, možnosti nanášení práškových ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Perutka, Michal
  PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držák. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. R. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, obor tváření, květen 2009, ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Mottl, Jan
  Návrh technologie a uspořádání výroby držáku potrubí. Bakalářská práce bakalářského studia 3. ročníku šk. r. 2008/2009, studijní skupina 3P1, FSI v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, duben 2009, str. 47, ...
 • Návrh technologie výroby autokoberce 

  Kavan, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve ...
 • Návrh technologie výroby ohýbané součásti a konstrukční řešení nástroje 

  Zachoval, Jan
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci inženýrského studia oboru 2307, předkládá návrh výroby ohýbané součásti. Materiál součásti je ocel ČSN 15 130. Kusová až malosériová výroba. Na základě literární studie problematiky ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena ...
 • Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu 

  Adamiec, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou ...
 • Návrh technologie výroby zátky z plastu 

  Kočí, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby zátky z plastu technologií vstřikování do forem. V práci je proveden návrh technologického postupu včetně potřebných výpočtů a mimo to je práce zaměřená na konstrukci vstřikovací ...
 • Návrh techologie výroby plechového dílce karoserie automobilu 

  Sviták, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tažení nerotačních součástí z plechu.. Zadaný dílec z materiálu DC04 (dle ČSN 11 305) tvoří konstrukční prvek karoserie automobilu. Je vyráběn v roční produkci 10 tis. kusů. ...
 • Návrh výroby držáku klimatizace 

  Šproch, Daniel
  Držák venkovních klimatizačních jednotek je vyroben z ocelového plechu 11 321.21 tloušťky 2mm. Výrobní série činí 2000 ks/rok. Držák je vyráběn technologií vysekávání na CNC stroji a ohýbán na CNC ohraňovacím lise. Polotovarem ...
 • Ohýbání trubek 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění ...