Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza a předpověď časových řad pomocí statistických metod se zaměřením na metodu Box-Jenkins 

  Zatloukal, Radomír
  V prvním kroku budeme analyzovat dvě reálné časové řady, jedna z oblasti energetické a druhá z oblasti ekonomické. U energetické časové řady se bude jednat o spotřebu elektrické energie v USA a v ekonomickém případě pujde ...
 • Analýza a srovnání časových řad pomocí statistických metod 

  Kopecký, Radek
  Cílem této diplomové práce je především porozumět problematice analýzy časových řad. Metod analýzy časových řad je mnoho, ale cíl této analýzy většinou zůstává stejný. Tím je konstrukce vhodného modelu časové řady a jeho ...
 • Aplikace shlukové analýzy na reálných datech 

  Onderlička, Tomáš
  Tato práce se zabývá hledáním podobných scénářů odpadového hospodářství získaných z optimalizačního nástroje NERUDA. K tomu jsou využity metody shlukové analýzy, pomocí kterých lze identifikovat podobné objekty a rozřadit ...
 • Aproximace prostorově distribuovaných hierarchicky strukturovaných dat 

  Smejkalová, Veronika
  Prognóza produkce odpadu je důležitou informací pro plánování v oblasti odpadového hospodářství. Historická data často disponují pouze krátkou časovou řadou, kde tradiční prognostické přístupy selhávají. Tato práce navrhuje ...
 • Celočíselná optimalizace pro řešení dopravních úloh 

  Cabalka, Matouš
  Práce se zabývá optimalizačními modely v dopravních úlohách s důrazem na úlohu obchodního cestujícího. Po stručném úvodu do historie následuje část popisující základy lineárního a celočíselného programování. Následuje ...
 • Dom na pol ceste 

  Bartíková, Michaela
  Cílem mé bakalářske práce bylo vytvořit sociální bydlení z modulových prvků ocelových rámových konstrukcí od firmy KOMA. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu bytových domů pro mladé lidi z dětských domovů. Na pozemku se ...
 • Dům u kapličky 

  Leitmannová, Barbora
  Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie, úpravami architektonickej štúdie a spracovaním architektonického detailu Domu pri kaplnke. Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný dom na rohovej parcele, ktorá ukončuje ...
 • Fourierova řada a její vlastnosti 

  Sladká, Pavla
  Funkční řady, a zejména pak řady Fourierovy, jsou důležitým matematickým aparátem využívaným v rozmanitých technických oborech. Velmi podstatnou skupinu mezi funkčními řadami tvoří mocninné řady, které se pro svoji ...
 • Korelační koeficienty a oblasti jejich použití 

  Rudžík, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi korelačných koeficientov a ich vlastnosťami v závislosti od rozloženia dát. Teoretická časť práce obsahuje definície jednotlivých typov korelačných koeficientov a testov ...
 • Modely a metody pro svozové úlohy 

  Nevrlý, Vlastimír
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro svozové úlohy a způsoby jejich řešení. Jsou zde probrány a implementovány deterministické a heuristické přístupy, které se pro tyto úlohy využívají. Velký ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Vojtěšek, Jiří
  Město Brno bylo od nepaměti centrem moravského vinařství. Nový návrh vinařského centra reaguje na tuhle skutečnost a reprezentuje majestátnost vinařství ve své plné kráse. Respekt k přírodě, láska k tradici a řádu-milovnost ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Peková, Pavla
  Tématem diplomové práce byl návrh Moravského vinařského centra přímo v jádru města Brna, a to na ulici Hlinky, kde se právě již od středověku na jižních svazích pěstovala vinná réva. Vymezený pozemek určený pro návrh centra ...
 • Numerická metoda pro měření elektronové teploty sluneční koróny 

  Dvořák, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá výpočtem spektrální záře K-koróny, spojité části spektra, které vzniká Thomsonovým rozptylem slunečního záření na volných elektronech v koróně. Je zde popsán vliv Dopplerova jevu, který vyhladí ...
 • Plánovaný experiment 

  Sabová, Iveta
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia metódy plánovaného experimentu (DoE) na konkrétnych dátach. V prvej kapitole teoretickej časti práce je táto metóda podrobne popísaná. Sú v nej uvedené základné princípy ...
 • Polyfunkční dům v Brně Židenicích 

  Kalíšková, Eliška
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně v městské části Židenice, na nároží ulice Táborská a Nezamyslova. Návrh vychází ze zastavění nárožní parcely v těsné blízkosti kaple sv. ...
 • Porovnání testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin 

  Kalenský, Vít
  Práce se zabývá srovnáním testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin pomocí T statistiky, Fisherovy transformace, Hotellingovy transformace a Haddad-Provostovy statistiky. Obsahuje odvození ...
 • Probit analýza a její teoretické vlastnosti 

  Bojanovská, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis a použití probit analýzy, která spadá do analýzy přežití. Práce ukazuje různé probit modely, jejich rozdíly a vhodnost použití na analyzovaných datech. Použitá data patří do ...
 • Srovnání heuristických a konvenčních statistických metod v data miningu 

  Bitara, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním konvenčných a heuristických metód v data miningu používaných na binárnu klasifikáciu. V teoretickej časti sú popísané štyri rôzne modely. Klasifikácia modelov je demonštrovaná na jednoduchých ...
 • Statistické klasifikační metody 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce se zabývá vybranými klasifikačními metodami. Jsou zde popsány základy shlukové analýzy, diskriminační analýzy a teorie klasifikačních stromů. Použití metod je ukázáno při klasifikaci simulovaných dat, výpočet je ...
 • Statistické modelování rizikových indikátorů firmy 

  Rufer, Jiří
  Tato diplomová práce má za cíl analyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad a intervalové regresní analýzy pro společnost Rudolf Jelínek, a.s. V této práci jsou analyzovány vývojové trendy jednotlivých ...