Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza mechanických vlastností polymerů a polymerních kompozitů z videozáznamu tahové zkoušky 

  Ščudlová, Jolana
  V této práci jsou popsány mechanické testy, které byly doplněny o monitoring videokamerou. Cílem je získat další informace o chování materiálu během testu. Mechanické zkoušky byly sledovány high-definition (HD) digitální ...
 • Analýza rentgenových difraktogramů organických krystalických látek 

  Stejkora, Jakub
  Deriváty diketopyrrolopyrrolu jsou barevné pigmenty potencionálně využitelné v oblasti organických polovodičových struktur. Jejich elektronické vlastnosti jako vodivost, fotovodivost a elektroluminescence souvisí s jejich ...
 • Aplikace mikro-broušení ve vysoce přesné výrobě se zaměřením na kvalitu povrchu 

  Macháčová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní přehled, zabývající se technologií mikro-broušení. Zvyšující se požadavky na rozměry komponent a jejich rozměrovou přesnost (v jednotkách mikrometrů), dále požadavek vysoké kvality ...
 • Aplikace mikro-soustružení ve vysoce přesné výrobě za použití diamantových nástrojů 

  Švorc, Josef
  Bakalářská práce je zaměřená na téma mikro-soustružení. Práce má formu literární rešerše, která si klade za cíl zpracovat přehled z dané výrobní technologie. Nejprve se zabývá definicí samotného tématu a dále fyzikálními ...
 • Aplikace nanoplniv do termoplastů 

  Žák, Luboš
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti přípravy, vlastností a aplikací nanokompozitů s termoplastickými polymerními matricemi a různými typy nanoplniv. Přehledně jsou ...
 • Biodegradabilní polyurethany na bázi polyethylenglykolu 

  Kupka, Vojtěch
  Predložená diplomová práce se zabývá syntézou biodegradabilních polyuretanu (bio-PU) na bázi polyethylenglykolu (PEG-u) a polykaprolaktonu (PCL) pro využití k medicínským úcelum. Cílem práce bylo vyvinout metodiku prípravy ...
 • Bioresorbovatelné polyuretany s říditelnými mechanickými vlastnostmi 

  Letavaj, Emil
  Uvedená diplomová práca sa zaoberá prípravou bioresorbovateľných polyuretánov (PUR) a ich následnou charakterizáciou. Teoretická časť popisuje jednotlivé komponenty, z ktorých boli PUR pripravené a zhrňuje poznatky o PUR ...
 • Chemické modifikace hydrogelů z přírodního polysacharidu 

  Poštulková, Hana
  V teoretické části práce by shrnuty chemické a fyzikální vlastnosti, chemická struktura a využití přírodního polysacharidu gum karaya. Hlavním cíle diplomové práce byla alkalická modifikace původní nerozpustné gum karayi ...
 • The Effect of Network Solvation on the Viscoelastic Response of Polymer Hydrogels 

  Žídek, Jan; Kulovaná, Eva; Jančář, Josef (MDPI, 2017-08-19)
  The majority of investigations consider the deformation response of hydrogels, fully controlled by the deformation behavior of their polymer network, neglecting the contribution caused by the presence of water. Here, we ...
 • Interakce hyaluronan tenzid - dynamická tenziometrie 

  Herzog, Milan
  Cílem bylo charakterizovat interakce mezi tenzidem a negativně nabitým biopolymerem hyaluronanem sodným. Zvoleny byly dva kationické tenzidy: cetyltrimethylammonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB). ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Mikro-frézování se zaměřením na hodnocení 4 osého a 5ti osého frézovacího systému 

  Těšík, Martin
  Tato práce se zabývá mikroobráběním se zaměřením na mikrofrézování. Popisuje podstatu a problematiku postupů při mikroobrábení. Dále se věnuje srovnání 4-osého a 5-osého systému rešeršním shrnutím a návrhem teoretického ...
 • Modelování chemických procesů 

  Al Mahmoud Alsheikh, Amer
  V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických ...
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Molekulární simulace vodných roztoků alifatických alkoholů 

  Peštuka, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést série molekulárně dynamických simulací vodných roztoků alifatických alkoholů v nekonečném zředění. Pro práci s molekulárně dynamickými simulacemi bylo nutné seznámit se s programovým ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Polymerní nanokompozity na bázi PMMA 

  Kostková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Příprava a charakterizace samouspořádávacích polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity na bázi polyhedrálních oligomerních silsesquioxanů (POSS) představují slibnou oblast výzkumu, která potenciálně může využít samouspořádávní při navrhování nových materiálů. Tato diplomová práce ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...