Now showing items 1-20 of 75

 • Analýza výsledků měření propustnosti betonu pro vzduch a vodu jako podklad pro odhad jeho aktuální trvanlivosti 

  Kadlecová, Zlata
  Propustností povrchové vrstvy betonu se zabývá mnoho vědeckých pracovišť po celém světě, neboť povrchová vrstva je nejslabším článkem celé betonové konstrukce. Tato disertační práce navázala na problematiku celosvětově ...
 • Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues 

  Anton, Ondřej; Vítek, Lubomír; Heřmánková, Věra; Komárková, Tereza; Cikrle, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  During restoration and maintenance of historical buildings, statues and sculptures are often neglected elements in the pre-construction condition surveys, especially in case they are not part of the supporting structure ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector 

  Cikrle, Petr; Anton, Ondřej; Kinclová, Anežka; Kocáb, Dalibor (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Correct reinforcement is an essential part of constructing reinforced concrete structures. Errors in positioning, diameter, or coverage may result in defects, which is why it is necessary to make sure the reinforcement is ...
 • Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens 

  Anton, Ondřej; Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Many research teams currently deal with the issue of determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete, both in terms of fibre concentration, and in terms of homogeneity of fibre ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Balas, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí v terénu. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Dvořáčková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a to destruktivními, semidestruktivními a nedestruktivními. Těmito metodami zjišťujeme vlastnosti a charakteristiku materiálu. V práci je provedeno diagnostické měření na ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Nguyen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, jeho poškození vnějšími činiteli a ...
 • Diagnostika historického zděného objektu 

  Grygar, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o historii cihel, včetně vysvětlení technologie výroby. Dále se zabývá zkušebními metodami při diagnostice zděných konstrukcí a popisuje jejich provádění a vyhodnocení. V závěru práce je vysvětlena ...
 • Diagnostika historického zděného objektu 

  Pernová, Jana
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej (Hindawi, 2018-05-14)
  Steel fiber reinforced concretes are currently very popular, especially in the construction of industrial floors of warehouses and other halls with relatively large floor areas. However, it is important to mention that ...
 • Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The principle of steel fibre reinforced concrete structures is a uniform distribution of steel fibers in the given volume (structure or structural element), which, however, is not always possible to guarantee in the ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu 

  Durčáková, Lenka
  Diplomová práce Komplexní diagnostika zděné konstrukce mostu se v teoretické části zaměřuje na shrnutí předpisů o prohlídkách mostů pozemních komunikací a železničních mostů a na způsob hodnocení zděných konstrukcí. V ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Marek, Michal
  Cílem práce je komplexní zhodnocení umístění výztuže v železobetonové konstrukci a její porovnání s projektovou dokumentací. Na základě získaných dat budou vyhodnoceny statické posudky pro jednotlivé prvky. V případě že ...
 • Komplexní diagnostika železobetonového objektu 

  Pőssl, Petr
  Práce shrnuje diagnostické metody užívané pro zjištění materiálových charakteristik železobetonových konstrukcí, zpracování plánu diagnostického průzkumu na základě vizuální prohlídky mostního objektu, dokumentaci zjištěných ...
 • Lokalizace výztuže v prvcích železobetonové konstrukce 

  Fusek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nedestruktivními metodami hledání výztuže v železobetonových konstrukcích za využití elektromagnetických indikátorů. V teoretické části práce jsou popsány metody diagnostiky výztuže, možnosti ...