Now showing items 1-20 of 21

 • Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels 

  Cábová, Kamila; Apeltauer, Tomáš; Okřinová, Petra; Wald, František (IOP Publishing, 2017-09-15)
  The paper describes an application of numerical simulation of fire dynamics and evacuation of people in a tunnel. The software tool Fire Dynamics Simulator is used to simulate temperature resolution and development of smoke ...
 • Automatic Vehicle Trajectory Extraction For Traffic Analysis From Aerial Video Data 

  Apeltauer, Jiří; Herman, David; Babinec, Adam; Apeltauer, Tomáš (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015-03-25)
  This paper presents a new approach to simultaneous detection and tracking of vehicles moving through an intersection in aerial images acquired by an unmanned aerial vehicle (UAV). Detailed analysis of spatial and temporal ...
 • Mikroskopické modely dopravy v intravilánu města 

  Brožek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravy jak z pohledu teoretického, tak prak-tického. Za pomocí softwarového nástroje Aimsun byl vytvořen mikroskopický model dopravy pro různé situace, které byly následně mezi sebou ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí 

  Nikolov, Daniel
  Vizovické Trnkobraní, jeden ze středně velkých festivalů každoročně pořádaných v naší republice. Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob právě během této kulturní události. Pro lepší pochopení problematiky, byli ...
 • Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí 

  Zelinka, Martin
  Práce se zabývá pohybem osob při konání hromadných akcí, kde dochází ke kumulaci velkého počtu osob a tedy i ke vzniku rizik spojených s problematikou tzv. měkkého cíle. Studie řeší pohyb osob, zohledňující chování ...
 • Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu 

  Foldyna, David
  Cílem této bakalářské práce je nastínit základní principy davových mechanismů a statické a dynamické vlastnosti skupiny osob. Dále možnosti využití počítačových agentních modelů pro simulaci pohybu davu a jejich vlastní ...
 • Modelování pohybu osob v intravilánu města 

  Šenovská, Eliška
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení možnosti umístění venkovních posezení do Masarykovy ulice v městě Brně, tak aby nebyl negativně ovlivněn pohyb osob touto pěší zónou. Cílem práce je porovnání několika variantních ...
 • Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií 

  Špaček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou navrhování územních celků s ohledem na proudění vzduchu v městské oblasti a vznik UHI (městských tepelných ostrovů). Posuzuje základní aspekty ovlivňující návrh uličního prostoru. Každá ...
 • Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií 

  Nováček, Michal
  Předmětem práce je definování oslunění, jakožto fyzikálního faktoru ovlivňujícího stavby, z pohledu normových předpisů České republiky. Dále se práce zabývá optimalizací projekčních postupů, a také mírou kvality norem pro ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů 

  Nováček, Michal
  Práce se zabývá informačním modelem budovy (BIM) a jeho pokročilým využitím ve stavební praxi. Konkrétním tématem je využití BIM modelu pro stanovení tlakových ztrát na vzduchotechnickém potrubí. V rámci práce je zpracována ...
 • Popis charakteristik dopravního proudu 

  Novák, Martin
  Práce je zaměřena na sledování chování dopravního proudu a ověření či vyvrácení tradičních tzv. fundamentálních vztahů. Konkrétně jde o analýzu dat ze starších měření, z vlastního měření na silnici I/43 a z matematických ...
 • Portable Telematic System as an Effective Traffic Flow Management in Workzones 

  Ščerba, Marek; Apeltauer, Tomáš; Apeltauer, Jiří (Transport and Telecommunication Institute, 2015-04-18)
  Traffic infrastructure localities with temporal restrictions for example due to reconstructions, or modernization, are important aspects influencing the traffic safety and traffic flow. On the basis of our research, we can ...
 • Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o aditivní výrobě ve stavebnictví a v tomto oboru používaných materiálech. V první části práce je definován 3D tisk, stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled ...
 • Simulace dopravy v intravilánu města 

  Bátora, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním dopravy z teoretického hľadiska ale aj praktickým aplikovaním na konkrétnu problematiku. V softvéri Aimsun bol vytvorený mikroskopický model križovatky v dvoch režimoch svetelnej ...
 • Simulace evakuace osob ze školského zařízení 

  Tesař, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic 

  Akkerman, Abraham; Kudrna, Jan; Apeltauer, Tomáš (University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2009-06-18)
  A simplified modelling approach to urban commuting patterns is achieved by focusing on daytime populations ratherthan on commuters, or on the commuting process itself.
 • Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics 

  Apeltauer, Tomáš; Macur, Jiří; Holcner, Petr; Radimský, Michal (University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2013-03-13)
  In this article we discuss validation of selected microscopic traffic models, based on the comparison of simulated vehicle dynamics with observed dynamic characteristics of vehicles recorded by the precise geodetic GPS equipment.