Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza a rozpoznání logopedických vad v řečovém projevu 

  Diviš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá logopedickou vadou dyslalií a její charakteristikou. Dále je popsán proces vytváření a reprezentace řeči. V práci jsou představeny základy zpracování a analýzy řečového signálu ( LPC, kepstrální, ...
 • Analýza obchodních dat využitím metod rozpoznání vzoru 

  Prišť, Lukáš
  Tato práce se věnuje základním metodám analýzy časových řad a jejich rozkladu s použitím aditivního modelu. Popisuje tvorbu tříd v jazyce Python pro tvorbu časové řady a její rozklad. Zabývá se také tvorbou grafického ...
 • Analýza sociálních sítí využitím metod rozpoznání vzoru 

  Križan, Viliam
  Diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním emócií z textu v sociálnych sieťach. Práca popisuje súčasné metódy extrakcie príznakov, používané lexikóny, korpusy a klasifikátory. Emócie boli rozpoznávané na základe klasifikátoru, ...
 • Aplikace biometrických prvků v docházkových systémech 

  Michálek, Libor
  V přiložené bakalářské práci se zabývám principy a metodami měření biometrických dat a analýzou dostupných typů biometrických systémů v kontextu jejich možného využití v aplikacích charakteru docházkových systémů. V této ...
 • Automatické rozpoznávání emočních stavů člověka na základě analýzy řečového projevu 

  Pfeifer, Leon
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou ...
 • Automatické rozpoznávání logopedických vad v řečovém projevu 

  Dušil, Lubomír
  Práce se zabývá analýzou a automatickou detekcí logopedických vad v řečovém projevu. Dává si za cíl ulehčit a urychlit práci logopedů a zvýšit procento odhalených logopedických vad u dětí v co nejmladším věku a následné, ...
 • Databáze emoční řeči 

  Hlavica, Michal
  V této bakalářské práci je rozebrána teorie emocí, to jak emoce vznikají a jak jsou fyziologicky vyjádřeny lidským tělem. Jak se tyto fyziologické projevy a emoce vůbec promítají do lidské řeči. Dále je popsán proces tvorby ...
 • Detekce logopedických vad v řeči 

  Pešek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarového nástroje pro detekci logopedických vad v řeči. Jelikož je třeba odhalit logopedické vady v řeči co nejdříve, je tento nástroj zaměřen na mluvčí dětského věku. Úvodem ...
 • Detekce mrkání 

  Jeništa, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je popis teoretických základů metod pro detekci mrkání. Práce popisuje metody pro nalezení lidského obličeje v obraze s komplexním pozadím. Dále různé způsoby nalezení očí v obraze a jejich ...
 • Detekce státní poznávací značky pro dohledové systémy 

  Smékal, David
  Práce se zabývá teoretickým popisem zpracování obrazu a počítačového vidění, detekcí a rozpoznáním státních poznávacích značek, resp. registračních značek. Jsou zde zmíněny jednotlivé metody segmentací obrazu, jako jsou ...
 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Zedek, Martin
  Cílem práce je vytvoření skriptu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby a zpět. V práci jsou porovnány jednotlivé fonetické abecedy a popsány jejich výhody a nevýhody. Pro tuto práci byla nakonec zvolena ...
 • Identifikace osob pomocí otisku hlasu 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá textově závislým rozpoznáváním řečníků v systémech, kde existuje pouze omezené množství trénovacích vzorků. Pro účel rozpoznávání je navržen otisk hlasu založený na různých příznacích (např. MFCC, PLP, ...
 • Impulzové modulace 

  Šiška, Martin
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky impulzových modulací. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole se práce věnuje impulzovým modulacím jako celku. Je v ní vysvětlen pojem modulace, uveden rozdíl mezi ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Klasifikace přenosových kanálů na základě analýzy řečového signálu 

  Báňa, Josef
  Práce zkoumá vliv charakteristických vlastností přenosového kanálu VoIP na řečové parametry. V práci je hledán způsob emulace vlastností vybraného přenosového kanálu VoIP a vytvořeno emulační síťové prostředí. Ve vývojovém ...
 • Možnosti spolupráce prostředí Matlab s dalšími programy a programovacími jazyky 

  Štefek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti prostředí Matlab. Možnosti ve smyslu sdílení nebo zpracování dat mezi Matlabem a jinými programovacími jazyky a programy. Práce si klade za cíl vytvořit návod a přehled v těchto možnostech ...
 • Multijazyková analýza emočního stavu mluvčího 

  Rendek, Tomáš
  Práce se zabývá charakteristikou řečového signálu a úvodem vysvětluje proces tvorby řeči. Seznamuje s prozodickými rysy které doprovázejí řeč při vyjádření emocí. Dále jsme se zabývali základními vlastnostmi a parametry ...
 • Neuronové sítě při klasifikaci mluvčích 

  Svoboda, Libor
  Obsah této práce je zaměřen na neuronové sítě při klasifikaci mluvčích. Pojednává o problematice zpracování řečového signálu a jsou zde uvedeny i některé typy neuronových sítí. Součástí práce bylo sestavení databáze nahrávek ...
 • Počítačová analýza sportovních zápasů 

  Židlík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností rychlé analýzy fotbalového utkání z audio složky záznamu s možností využití některých metod také pro jiná než fotbalová utkání. Při úvodním zamyšlení bylo zaměřeno na detekci hvizdu píšťalky. ...