Now showing items 1-18 of 18

 • Animace pohybu nabitých částic v elektrických polích 

  Kachlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetismu. Cílem je seznámení se s fyzikálními zákonitostmi elektrického a magnetického pole. Zejména silového působení na nabité částice pohybující se v těchto polích. ...
 • Aplikační možnosti termovize v elektrotechnice 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, jeho principy a rozdělením. Je zaměřena především na termovizi. Dále je zde proveden popis termokamery SH-68 / HY- 6800, popsána její funkce a vybavení. K projektu je ...
 • Časově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Gazárek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium procesů v plazmatu elektrického oblouku. První část se zabývá základy teorie plazmatu a teorií měření metodou optické emisní spektroskopie. Druhá část popisuje praktické měření a ...
 • Měření oteplení pojistky termovizní kamerou 

  Belák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a porovnaním rôznych princípov bezdotykového merania teploty. Popisuje druhy detektorov používaných v pyrometroch a termovíznych systémoch. Zameriava sa na popis konkrétnych druhov ...
 • Numerically optimized band boundaries of Planck mean absorption coefficients in air plasma 

  Kloc, Petr; Aubrecht, Vladimír; Bartlová, Milada (IOP Publishing, 2017-08-02)
  Radiation heat transfer plays an important role in the energy balance of plasma in an electric arc and its accurate prediction is essential for the development of new electrical devices. Unfortunately, a very complex ...
 • P1-approximation for radiative transfer: application to SF6 + Cu arc plasmas 

  Bogatyreva, Nadezda; Bartlová, Milada; Aubrecht, Vladimír; Holcman, Vladimír (De Gruyter Open, 2014-12-01)
  The objective of the paper consists of a theoretical prediction of radiative heat transfer in arc plasmas of SF6 (sulphur hexafluoride) with various admixtures of copper vapours. As a mathematical tool the P1-approximation ...
 • Působení spínacího oblouku na konstrukci výkonového přístroje nn 

  Šimek, David
  První část diplomové práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky diagnostiky fyzikálních vlastností elektrického oblouku. Je zde předvedena identifikace spektrálních čar na experimentálně naměřeném spektru záření ...
 • Simulace pohybu nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli 

  Zavřel, Marek
  V první části této bakalářské práce byla vysvětlena základní představa plazmatického stavu. V druhé části byly popsány pohyby elektricky nabité částice v různých konfiguracích elektrického a magnetického pole. Těmito pohyby ...
 • Studium vlivu parametrů na pohyb elektrodových skvrn v modelu zhášecí komory elektrického přístroje 

  Fendrych, Martin
  Práca je zameraná na základné vlastnosti plazmy, problematiku vzniku elektródových škvŕn a elektrodynamickej sily pôsobiacej na elektrický oblúk. V praktickej časti bol navrhnutý a vyrobený parametrický model zhášacej ...
 • Tepelné výpočty motorů s permanentními magnety v silnoproudé elektrotechnice 

  Deeb, Ramia
  Práce se zabývá výpočty magnetických a tepelných vlastností servomotoru s permanentními magnety (motor M718 I vyráběný firmou VUES s.r.o. v Brně). Všechny uvedené výpočty jsou založené na numerických metodách konečných ...
 • Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN 

  Urban, Ferdinand
  Práce se zabývá studiem procesů probíhajících při zhášení silnoproudého oblouku ve zhášecí komoře jističe. Je zaměřena na výpočet dynamiky tekutin a teplotního pole v okolí elektrického oblouku. V práci je dále popsán vliv ...
 • Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi 

  Pěček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých ...
 • Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení 

  Müller, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vlivem přírodních jevů na elektrická zařízení. Popisuje různé přírodní jevy a ukazuje, jak působí, na co působí a co je zdrojem jejich působení. Hlavním bodem práce je problematika atmosférického ...
 • VYUŽITÍ MODERNÍCH NUMERICKÝCH METOD PŘI NÁVRHU SPÍNACÍCH PŘÍSTROJŮ 

  Dostál, Lukáš
  Dizertační práce je zaměřena na efektivní využití numerických metod při vývoji spínacích přístrojů nízkého napětí, jmenovitě na vytvoření fyzikálně korektního a spolehlivého numerického modelu teplotního pole, který najde ...
 • Využití počítačové grafiky v silnoproudé elektrotechnice 

  Bzduch, Pavel
  V této práci jsou popsány novinky v programu Autodesk Inventor Professional 2008. Popsány jsou také možnosti tvorby výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor. V druhé části práce jsou uvedeny základní informace o ...
 • Využití programu ANSYS Workbench v silnoproudé elektrotechnice 

  Partl, Tomáš
  Diplomová práce popisuje ve své první části tvorbu elektronických databází výkresů v programu Raster Design 2009, jako výhodnou formu uchování pouze papírové dokumentace. Ve druhé části diplomové práce jsou provedeny výpočty ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Líbal, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů. V první části je nastíněno bezdotykové měření teploty, ve druhé části je popsán princip senzorů, které vyhodnocují množství ...
 • Zpřehlednění parametrů výpočtu přenosu záření v plazmatu 

  Kubovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zjednodušenie zadávania vstupných parametrov pre výpočet prenosu žiarenia v elektrickom oblúku. Najprv nás oboznamuje so základmi prenosu termálneho žiarenia a výpočtami absorpčných a ...