Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a modifikace tenkých vrstev pomocí iontových svazků 

  Jonner, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a modifikací tenkých vrstev pomocí iontových svazků. První část diplomové práce nabízí úvod do teorie interakce iontů s pevnou látkou. Druhá část diplomové práce se věnuje hmotnostní ...
 • Analýza bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá výberom a optimalizáciou vhodných analytických metód pre charakte-rizáciu TIGBT (Trench Insulated Gate Bipolar Transistor, bipolárny tranzistor s izolovaným trench hradlom) štruktúr s použitím metód ...
 • Atomární struktura povrchu FeRh(001) 

  Ondračka, Václav
  Slitina železo-rhodia, Fe50Rh50, vykazuje nízkoteplotní metamagnetickou přeměnu z antiferomagnetické na feromagnetickou fázi. Detailní popis této přeměny pomocí nástrojů povrchové analýzy nebyl dosud proveden. Tato bakalářská ...
 • Automatizace vyhodnocování dat TDS 

  Badin, Viktor
  Tato práce se zabývá automatizací vyhodnocování dat termální desorpční spektroskopie (TDS). Teoretická část pojednává o procesích adsorpce a desorpce atomů a molekul a teplotní závislosti desorpce. Součástí práce je také ...
 • Kompenzace teplotního driftu při analýze nanostruktur 

  Hakira, Stanli
  Ve spolupráci mezi firmou Tescan a Ústavem fyzikálního inženýrství fakulty Strojního inženýrství je vyvíjena ultravakuová aparatura pro experimenty v nanotechnologii. Komora je navržena na přípravu, modifikaci a analýzu ...
 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Modernizace UHV manipulátoru pro metody SIMS a LEIS 

  Dao, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci manipulátoru pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua. První část práce je věnována původnímu návrhu manipulátoru se šesti stupni volnosti, jeho provedení a realizaci. Druhá ...
 • Návrh manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop 

  Caesar, Radek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop (UHV SEM), který je v současné době vyvíjen firmou TESCAN ve spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT. ...
 • Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů 

  Šikula, Marek
  Pomocí atomárních zdrojů kyslíku se vyrábí a studují ultratenké oxidové vrstvy, především tzv. high-k vrstvy. Ty jsou základem CMOS tranzistorů a DRAM kondenzátorů. Tato práce zpracovává teorii atomárních svazků kyslíku a ...
 • Návrh zdroje atomů uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v UHV 

  Čalkovský, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části je stručně popsána problematika růstu epitaxních vrstev, teorie atomárních ...
 • Neutralizace náboje na povrchu nevodivých substrátů při depozici iontovým svazkem 

  Kejík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi neutralizace povrchu nevodivých substrátů při depozici iontovým svazkem. V práci byly navrženy tři varianty neutralizačních paletek. Všechny varianty byly otestovány a byly provedeny ...
 • Optimalizace UHV SEM pro studium nanostruktur v širokém rozsahu teplot 

  Axman, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací ultravakuového elektronového mikroskopu – UHV SEM, který je vyvíjen v rámci projektu Amispec ve spolupráci VUT, ÚPT AV ČR a firmy Tescan Brno, s.r.o. Teoretická část se ...
 • Příprava grafenových vrstev metodou MBE 

  Čalkovský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafenových struktur metodou molekulární svazkové epitaxe (MBE). V teoretické části je stručně popsán materiál grafen, jeho vlastnosti, možnosti výroby a způsoby detekce. Detailněji ...
 • Studium katalytické dekompozice oxidu křemičitého 

  Štubian, Martin
  Táto práca sa zoberá štúdiom reakcie katalytickej dekompozície kremíka použitím elektrónovej mikroskopie a Augerovej spektroskopie. Práca je zameraná primárne na štúdiom fázy Au-Si, ktorá pri reakcii vzniká. V teoretickej ...
 • Testování prototypu UHV rastrovacího elektronového mikroskopu a konstrukce jeho efuzní cely 

  Šárközi, Rudolf
  Táto práca sa zaoberá vývojom a návrhom efúznej cely umožňujúcej depozíciu rôznych materiálov smerom nadol. Cela bude umiestnená v ultravákuovom elektrónovom mikroskope (UHV-SEM) vyvíjanom vo firme TESCAN v spolupráci s ...
 • Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM 

  Axman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a následným testováním nosiče vzorků umožňující ohřev, chlazení a měření teploty vzorku a zásobníku vzorků pro vysokovakuovou aparaturu skenovacího elektronového mikroskopu, který ...