Now showing items 1-2 of 2

  • Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát 

    Bárdy, Stanislav
    V tejto práci sme sa venovali štúdiu gália na graféne. Depozície Ga boli vykonané použitím Molekulárnej zväzkovej epitaxie. Pozorovali sme Ramanovo zosilnenie a posun píkov spôsobený individuálnymi Ga ostrovčekmi. Simulácia ...
  • Návrh aparatury pro VF plasmové leptání 

    Bárdy, Stanislav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aparatúry na vysokofrekvenčnú (VF) indukčne viazanú plazmu. V teoretickej časti je rešerne spracované čistenie grafénových povrchov plazmovým leptaním, ďalej sú popísané metódy ...