Now showing items 1-20 of 32

 • Asynchronní motor s vnějším rotorem 

  Chvatík, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem asynchronního motoru atypické konstrukce, s rotorem umístěným na vnější části stroje, a jeho využitelnost ve vodohospodářském průmyslu, kde hlavním požadavkem je optimalizace jeho ...
 • Detekce ostrovního provozu 

  Bárta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá ostrovními provozy v elektrizační soustavě a metodami jejich detekce. Obsahuje porovnání vybraných metod/způsobů detekce ostrovního provozu, které navazuje na výčet a popis legislativních předpisů ...
 • The Eddy Current Losses of High-Speed Solid Rotor Induction Machine as Function of the Radial Air-Gap Lenght 

  Bárta, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper introduces that the appropriately selected air-gap width have major impact in terms of efficiency for high-speed induction machines. Machine of interest is high-speed solid rotor cage induction machine intended ...
 • Elektrický stroj s axiálním magnetickým tokem 

  Lacina, David
  Tato práce se zabývá elektrickými stroji s axiálním magnetickým tokem. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou popsány základný druhy konstrukce těchto strojů a jejich základní vlastnosti. V druhé části se ...
 • Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace 

  Halašta, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. Byla vytvořena literární rešerše na elektrické stroje a s nimi spojené trendy využívané v letectví a uvedeny byly požadavky ...
 • Elektromagnetický výpočet indukčního stroje s využitím open source programu 

  Bílek, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou metody konečných prvků a jejím použití pro elektromagnetický výpočet indukčních strojů. V první části práce je podrobně pojednáváno o metodě konečných prvků, kde práce popisuje ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Bárta, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je „Návrh projektu financovaného ze strukturálních zdrojů EU“. Samotným projektem je výstavba sportovního hřiště, který by sloužil týmu VSK VUT Brno Alligators a dále samozřejmě ostatním sportovcům. ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Model soustrojí generátor-pohon 

  Suchomel, Vít
  Tato práce se zabývá principy a způsoby regulace soustrojí generátor-pohon-síť a dále simulací tohoto soustrojí v prostředí Simulinku v programu Matlab. Práce je zpracovávána pro firmu Siemens Drásov. Vzniklý model soustrojí ...
 • Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem 

  Laštovička, Josef
  Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s ...
 • Návrh a optimalizace synchronního reluktančního motoru 

  Bárta, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem synchronního reluktančního motoru příčně laminového typu. Úvodní část seznamuje čtenáře s problematikou principu činnosti a návrhu tohoto stroje. Hlavní část práce je ovšem věnována samotnému ...
 • Návrh elektrického stroje 6 kW, 120 000 ot/min pro turbo-cirkulátor hélia 

  Bárta, Jan
  Indukční stroj s klecí nakrátko je tažným koněm průmyslu. Jeho hlavní výhodou je nízká výrobní cena, jednoduchá a robustní konstrukce a malé náklady na údržbu. Nicméně, pro vysokootáčkové aplikace vyžaduje indukční stroj ...
 • Návrh magnetického ložiska pro elektrický stroj 

  Rúra, Dávid
  Súčasný trend vývoja vysoko-otáčkových strojov otvára ďalšie oblasti bádania. Jednou z nich sú aj magnetické ložiská. Tradičný prístup uchytenia rotora sa stáva u týchto typov strojov prekážkou a limitujúcim parametrov ...
 • Návrh rotoru synchronního reluktančního stroje spouštěného ze sítě pro průmyslové aplikace 

  Žíla, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu rotoru synchronních reluktančních strojů. Teoreticky je popsána geometrie rotoru synchronního reluktančního stroje respektující přirozenou cestu magnetického toku v plném rotoru. Je ...
 • Návrh synchronního stroje s vnořenými magnety 

  Kuna, Kristián
  Pre rozvoj synchrónnych strojov s permanentnými magnetmi bol kľúčový vývoj výkonovej elektroniky, zlepšovania ich parametrov, ale aj zvýšenie dostupnosti permanentných magnetov. Cieľom tejto práce je porovnať rôzne topológie ...
 • Návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě 

  Lolová, Iveta
  V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na snižovaní spotřeby elektrické energie, proto je tématem této práce synchronní motor spouštěný ze sítě, který by mohl být vhodnou náhradou za asynchronní motor. Asynchronní ...
 • Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW 

  Bořil, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části jsou uvedeny trendy a ...
 • Nízkohlučné vozovky 

  Bárta, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nízkohlučných vozovek. V teoretické části je popsán dopravní hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek. Praktická část se zabývá dvěma konkrétními návrhy - nízkohlučného ...
 • Optimalizace tvaru drážky asynchronního motoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca pojednáva o možnosti optimalizácie tvaru rotorovej drážky asynchrónneho stroju za použitia umelej inteligencie. Optimalizovaný je bežne vyrábaný asynchrónny motor s~jednoduchou vírovou kotvou nakrátko. Cieľ je navrhnúť ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...