Now showing items 1-19 of 19

 • Automatic Leveling And Loading Platform For Autonomous Production Line 

  Baštán, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The following text aims to familiarize readers with the basic concepts and construction solutions of an autonomous production line using additive production to serve as a data source for research and development of industrial ...
 • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

  Žatečka, František
  Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...
 • Komunikační systém standardu Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového komunikačního systému využívajícího standardu Wireless M-Bus, který pracuje v pásmu 169 MHz. Tento systém má sloužit pro sběr dat z měřičů, které nejsou vybaveny rádiem a disponují ...
 • Modul řízení lokomotivy 

  Šrámek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídícího modulu pro model lokomotivy na demonstrátor vlakových zabezpečovacích zařízení firmy STARMON. Detailně se zaobírá návrhem zapojení, firmware modulu a struktury komunikačního ...
 • Monitor pro Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bateriově napájeného zařízení pro monitorování a záznam komunikace Wireless M-BUS. Práce popisuje jak komunikační protokol M-BUS, a na něj navazující bezdrátový komunikační protokol Wireless M-BUS, ...
 • Návrh a realizace automaticky parametrizovatelného tape-in-feederu. 

  Zmítko, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí parametrizovatelného tape in feederu, který je odnímatelnou součástí programovacího automatu Storm. Tape in feeder je zařízení určené ke strojovému dávkování čipů do ...
 • Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. 

  Török, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Sodovač" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Dvorský, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky pro tvorbu sody do zkušebního zařízení – testbed – pro Průmysl 4.0. Nejprve je v této práci předestřen obecný přístup k problematice řešení realizace autonomní ...
 • Optimalizace informačního systému pro sledování spotřeb energií 

  Hrbek, Martin
  Cílem práce je optimalizovat stávající systém pro sledování spotřeb energií a rozšířit možnosti prezentace naměřených dat tak, aby bylo možné přehledně zobrazovat velký objem dat a dlouhé časové úseky. Optimalizace se ...
 • Řídicí systém maticové zobrazovací jednotky s Raspberry Pi 

  Benda, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a realizace programového vybavení pro maticovou zobrazovací jednotku BUSE na základě Raspberry Pi. Maticový displej byl nejprve oživen, neboť při pokusu o zprovoznění vykazoval známky ...
 • Řídicí systém pro model technologického procesu 

  Řegucký, Jakub
  Tématem práce jsou systémy a průmyslové řídicí prostředky. Návrh modelu reálného technologického procesu demonstruje čistírna odpadních vod. S pomocí simulátoru dynamických systémů se získá vhodné nastavení pro vybraný ...
 • Řízení pohonu kalového čerpadla přes GSM 

  Rybár, Vladimír
  Témou diplomovej práce je návrh a realizácia riadenia čerpadla pomocou GSM. V úvode práce je analyzovaný súčasný stav riadenia závlahového systému. Jadrom práce je navrhnutie nového konceptu riadenia závlahového systému s ...
 • Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Hampl, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. ...
 • Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem 

  Mačišák, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom simulátoru napäťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérom. Súčasťou práce je teoretický návrh koncepcie celého systému, návrh takéhoto systému a návrh zdroja napájania celého zariadenia. Následne ...
 • Systém logování příchodů pomocí NFC 

  Kyzlík, Lukáš
  Semestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, ...
 • Využití "Bin pickingu" v průmyslu. 

  Jirků, Lukáš
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámení se s technologií robotického výběru náhodně orientovaných objektů (bin picking) a následnou realizaci demonstrující úlohy. Dále se seznámíme s jednotlivými komponenty (robot, skener, ...
 • Výrobní buňka pro testbed Průmyslu 4.0 

  Byrtusová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá výrobní buňkou Sklad skleniček, která je součástí testbedu průmyslu 4.0. V první části je rozebráno dokončení mechanického návrhu buňky. Dále se práce věnuje elektronickému vybavení buňky, včetně ...
 • Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku 

  Rýznar, Jan
  Práce se zabývá návrhem řešení projektu 1007 - Měření průtoku vzduchu, jehož předmětem je začlenění snímačů průtoku a tlaku na rozvodu stlačeného vzduchu v papírenském průmyslu. Řešení využívá decentrální periferie spolu ...
 • Zařízení pro monitorování teploty a vlhkosti s bezdrátovým přenosem dat 

  Horváth, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia na monitorovanie teploty a vlhkosti. V prvej časti práce sú vysvetlené základné pojmy, význam kľúčových veličín a popísané na trhu ponúkané riešenia. Následne sa práca venuje ...