Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza chování železobetonové stropní desky 

  Kubínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování stávající železobetonové, lokálně podepřené, stropní desky v nemocnici včetně 2. mezního stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer. Bylo zhotoveno několik ...
 • Analýza příčin zřícení RD během výstavby 

  Babik, Juraj
  Jedním z prvních bodů bylo vypracování výkresů stavu před kolapsem z fotografií které byly podkladem. Zaměřuji se na příčiny a posudky spadlé stěny, které jsou následně porovnány s výsledky ze softwaru. Projekt řeší také ...
 • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

  Musil, Jiří
  Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...
 • Membrány nad kruhovým a eliptickým půdorysem 

  Juchelková, Pavlína
  Disertační práce se zabývá visutými lanovými konstrukcemi nad kruhovým a eliptickým půdorysem. Metodika výpočtu je navržena pomocí studijní konstrukce mezikruží o vnějším průměru 70 m. Konstrukce je tvořena předpjatou ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Strnad, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením monolitické betonové čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodových a vnitřních stěn, a stropní desky. Dále pak vypracováním ...
 • Monolitický přístřešek v areálu ČOV 

  Klimeš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické betonové konstrukce s dřevěným krovem pro umístění zařízení čističky odpadních vod. Konstrukce sestává z jednotlivých konstrukčních prvků- základový pas, stěny s překlady, ...
 • Monolitický suterén RD ve svahu 

  Čípek, Luboš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitického suterénu rodinného domu ve Vranově. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Monolitický vícepodlažní stěnový objekt 

  Vymazal, Jakub
  Diplomová práce s názvem „Monolotický vícepodlažní objekt“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt se nachází v Boskovicích na ulici Hybešova, číslo popisné 35. Jeho půdorysné rozměry ...
 • Montovaná hala s administrativní budovou 

  Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
 • Montovaná konstrukce ze železobetonu 

  Šimon, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků montované skeletové konstrukce. Předmětem návrhu je vnitřní příčný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaků a ...
 • Návrh monolitických konstrukcí u nového RD 

  Bartoň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení ...
 • Návrh zastřešení železobetonovou skořepinou 

  Buřič, Pavel
  Cílem této práce je studovat chování tenkých železobetonových skořepin s velkým rozpětím, které přesahuje 200 m. Hlavním cílem je najít ideální tvar takovéto konstrukce, abychom zajistili pouze tlakové namáhání bez účinku ...
 • Návrh železobetonové válcové nádrže 

  Svobodová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statické řešení železobetonové válcové nádrže. Řešení zahrnuje výpočet zatížení pro vybrané zatěžovací stavy, návrh výztuže stěny a dna nádrže. Pro výpočet kombinací a účinků zatížení byl ...
 • Odstranění pilíře v nosné stěně 

  Zubalík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je navržení vhodného řešení zásahu do nosné konstrukce v suterénu rodinného domu. Konkrétně se jedná o zvětšení světlé šířky otvoru vzniklého vybouráním zděného pilíře mezi dvěma dveřními otvory. ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Ehrenberger, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením opravy a zesílení stropní konstrukce porušené nadměrným průhybem. Cílem práce je navrhnout zesílení stropní konstrukce vhodnou metodou. Návrh obsahuje výpočet předpětí a odpovídajících ...
 • Památník z prefa dílců 

  Růžička, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového památníku. Památník se skládá z 11 prefabrikovaných segmentů umístěných od sebe v pravidelných rozestupech. Segmenty mají stejný vnější rozměr, ale liší se velikostí ...
 • Přerušení konstrukčních tepelných mostů 

  Tůma, Pavel
  Práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových konstrukcí, převážně je řešeno použití ISO-nosníků. V první části se nachází výčet výrobců dodávající základní balkónové prvky na český trh, srovnání ...
 • Rekonstrukce a přestavba stodoly v areálu zámku Miroslavské Knínice 

  Martínek, David
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí stodoly v Miroslavských Knínicích. Bylo zapotřebí prozkoumat stodolu v jakém stavu se konkrétně nachází. Po zjištění rozpadajícího zdiva a vzniku trhlin v obvodových stěnách je nutné ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru 

  Starý, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá budovami bývalého pivovaru v Opavě. A to konkrétně Spilkou, Varnou a Strojovnou. Je zde řešen jejich stávající stav a přizpůsobení konstrukce nově navrhovanému využití budov.