Now showing items 1-20 of 38

 • Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů 

  Varmužová, Tamara
  Obsahem této diplomové práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových fólií v syntetickém médiu s minerály a vitamíny na temperovaných třepačkách pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů ...
 • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

  Zichová, Miroslava
  Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...
 • Drůbeží strojně oddělené maso vyrobené různými způsoby: Stanovení bílkovin, tuku a kostních úlomků. 

  Čížková, Silvie
  Diplomová práce se zabývá strojně odděleným kuřecím masem (SOM), které bylo vyrobeno na strojním zařízení Baader 601 (měkký způsob oddělování) a Lima D (tvrdý způsob oddělování). Historie, výroba, složení a legislativa ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Matematické modelování růstu mikroorganismů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Optimalizace bioprodukce ethanolu z odpadních materiálů metodou SSF 

  Filová, Dagmar
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou výroby bioetanolu ako paliva. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené spôsoby predúpravy lignocelulózových ...
 • Optimalizace produkce bioethanolu s využitím Zymomonas mobilis 

  Andrlová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití Zymomonas mobilis pro produkci bioethanolu z odpadního papíru. Byly použity tři druhy substrátu (lepenka, výkres a kancelářský papír) za účelem optimalizace produkce bioethanolu. Jednotlivé ...
 • Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Waste Bread before Fermentation 

  Hudečková, Helena; Šupinová, Petra; Babák, Libor (Mendel University Press, 2017-02-28)
  Finding of optimal hydrolysis conditions is important for increasing the yield of saccharides. The higher yield of saccharides is usable for increase of the following fermentation effectivity. In this study optimal conditions ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů 

  Drahovzalová, Kateřina
  Tato práce ověřuje pravost pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů. Teoretická část je zaměřena především na definici základních pojmů týkajících se pomerančové šťávy, technologii výroby pomerančové ...
 • Porovnání mikrobiální metabolické produkce na odpadní a sušené syrovátce 

  Elefantová, Petra
  Diplomová práce porovnává mikrobiální produkci na odpadní a sušené syrovátce. Syrovátka se získává jako vedlejší produkt při výrobě sýrů. Laktóza (nejlépe ze syrovátky) se pomocí bakterií mléčného kvašení (např. Lactobacillus) ...
 • Probiotika a probiotické mikroorganismy 

  Kostková, Lucie
  Probiotika a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví jsou v současnosti často diskutované téma. Přesto je informovanost veřejnosti o jejich příznivých účincích nedostatečná, stejně tak jejich využívání v praxi. Práce shrnuje ...
 • Produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadních substrátů a jejich následná izolace 

  Grossová, Marie
  Cílem práce je studium možností mikrobiální produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) na různých odpadních substrátech. Polyhydroxyalkanoáty nacházejí uplatnění jako biodegradabilní materiály. Pro laboratorní práci byla využita ...
 • Příprava vybraných mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin 

  Jechová, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá biodegradací syrovátky na vybrané mikrobiální produkty (sacharidy, kyselina mléčná, kyselina octová a ethanol) termofilními bakteriemi rodu Thermus aquaticus a mezofilními bakteriemi rodu ...
 • Růstové charakteristiky termofilních mikroorganismů 

  Kuchtová, Ludmila
  Cíl této diplomové práce byl zaměřen na studium vlivu podmínek kultivace na růst populace termofilních bakterií Thermus aquaticus, Thermus scotoductus, Geobacillus thermodenitrificans a Geobacillus thermocatenulatus v médiu ...
 • Stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích 

  Hornáková, Miroslava
  Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat a kvantifikovat aromatické látky ve vzorcích tavených sýrových analogů vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Analogy tavených sýrů jsou výrobky, ve kterých je nahrazena ...
 • Stanovení základních chemických parametrů přírodních sýrů 

  Školová, Dominika
  Cílem této práce bylo stanovit základní chemické parametry přírodních sýrů, konkrétně sýrů typu Camembert (sýr s bílou plísní na povrchu) a Ementál (sýr s vysokodohřívanou sýřeninou). Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny v ...
 • Studium biodegradace syrovátky termofilními bakteriemi 

  Fischerová, Lenka
  Tato práce se zabývá možnostmi biodegradace syrovátky pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů Bacillus a Thermus. Syrovátka po odstranění bílkovin byla použita jako médium pro kultivaci termofilních ...
 • Studium procesu zrání a uchovávání ovoce 

  Langová, Jiřina
  Během zrání a skladování ovoce dochází k mnoha změnám. Studovaným ovocem byla jablka čtyř odrůd: Šampion, Glostr, Golden Delicious a Idaret. U jablek bylo sledováno množství redukujících cukrů, celkové množství cukrů, ...