Now showing items 1-20 of 66

 • 3D Audio standardy v prostředí domácího kina 

  Kováč, Daniel
  Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou ...
 • Adaptivní real-time reverb jako plugin pro herní engine Unity 

  Konečný, Dominik
  ato práce se věnuje reverberátorům jako systémům sloužícím k simulaci poslechových prostor a jejich implementaci v rámci herního vývojového prostředí Unity. Cílem této práce bylo vytvořit funkční zásuvný modul pro toto ...
 • Akcelerace vektorových a krytografických operací na platformě x86-64 

  Šlenker, Samuel
  Cieľom práce bolo naštudovať a následne spracovať porovnanie starších a novších vektorových výpočtových jednotiek moderných mikroprocesorov na platforme x86-64. Práca mala poskytnúť prehľad najrýchlejších výpočtov vektorových ...
 • Akustická analýza mechanických hodinek 

  Dohnal, Marek
  Tato práce je zamerena na problematiku analýzy vlastností mechanických hodin na základe akustického záznamu chodu. Jsou zde teoreticky rozebrány vady a poruchy mechanických hodin a jejich kompenzace. Zvláštní pozornost je ...
 • Aplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném čase 

  Bača, Petr
  Diplomová práce nese teoretický podklad pro realizaci zadané aplikace. Mimo jiné se diskutuje problematika Fourierovy transformace, výpočtu funkce frekvenční odezvy a jsou rozebrány pojmy koherence, impulsní odezva a ...
 • Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů 

  Vrbík, Matouš
  Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou ...
 • Bezpečné aplikace s mikrokontroléry 

  Sobotka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečného provozu mikrokontrolérů. Při dlouhodobém provozu mikrokontrolérů může dojít k jejich poruše či nesprávnému fungování. Tato práce si klade za úkol popsat jednotlivé druhy chyb, ...
 • Číslicová simulace kytarových hudebních efektů v reálném čase 

  Plačko, Michal
  Cieľom práce je oboznámiť sa so spôsobmi simulácie gitarových hudobných efektov, konkrétne s metódou stavového priestoru so statickou nelinearitou, v prostredí Matlab navrhnúť a odladiť algoritmus pre túto metódu a následne ...
 • Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů 

  Šiška, Jakub
  Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza ...
 • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

  Pfeifer, Václav
  Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...
 • Emulace infrastrukturní jednotky pro systém inteligentní dopravy 

  Giertl, Juraj
  Práca sa zaoberá štúdiom komunikačných modelov pre kooperatívne systémy inteligentnej dopravy a vývojom testovacej aplikácie. Vybrané komunikačné modely ETSI ITS-G5 a IEEE 1609.x DSRC/WAVE sú popísané k referenčnému modelu ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Podloucká, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací pauz v rušeném řečovém signálu. Je zde popsán charakter řečového signálu a koncepce jeho zpracování. Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodu spolehlivého určení úseků bez ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
 • Implementace symetrické blokové šifry AES na moderních procesorech 

  Škoda, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je využití nových instrukcí z instrukční sady Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI), která je dostupná na procesorech s kódovým označením Westmere a novějších. V ...
 • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

  Brhel, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Koncový zesilovač 2x400W/8 ohmů 

  Káňa, Lukáš
  V předloženém textu je popsán výkonový zesilovač určený pro použití v hudební elektronice. V první části je rozebrána problematika nízkofrekvenčních zesilovačů obecně, včetně principů a jednotlivých druhů zapojení. Další ...
 • Laboratorní úlohy pro návrh reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá vytvorením podkladov pre laboratórne úlohy návrhu reproduktorovej sústavy. V teoretickej časti sú vysvetlené TS parametre a vzorce pre ich výpočet, rôzne typy ozvučníc a výhybky. Práca sa zaoberá ...
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku 

  Kubišta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. ...