Now showing items 1-17 of 17

 • Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS 

  Ondráš, Michal
  Tento projekt popisuje mikropáskovou anténu pro GNSS a nízkošumový zesilovač. Mikropásková anténa je moderní typ antény. Anténa v tomto projektu je dvoupásmová s kruhovou polarizací. Tato práce popisuje jak vyrobit anténu, ...
 • Autonomní ovladač antén v azimutu a elevaci 

  Mílek, Čestmír
  Tento semestrální projekt se zabývá konstrukcí zařízení k ovládání anténní soustavy, jejíž pohyb je uskutečněn pomocí rotátorů od firmy YAESU nebo EGIS. Tento ovladač umožňuje řízení rotátorů na základě dat přijatých z PC ...
 • Dvojitě vyvážený směšovač – laboratorní přípravek 

  Dušek, Libor
  Cílem této práce byla realizace dvojitě vyváženého směšovače, který poslouží jako přípravek do laboratoří. Je zde podrobný popis dvojitě vyváženého směšovače od teoretických základů, až po praktickou realizaci laboratorního ...
 • Dvoustupňový nízkošumový zesilovač pro GPS 

  Šindler, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pracujícího v pásmu příjmu signálu GPS. V první části jsou stručně popsány vlastnosti signálu vysílaného družicemi GPS a možné zdroje jeho rušení. V další kapitole jsou ...
 • Generátor přesného kmitočtu - DDS 

  Kratochvíl, Petr
  Tato práce pojednává o generátorech kmitočtu založených na metodě přímé digitální syntézy DDS. Je zde vysvětlen a popsán základní princip funkce generátoru DDS a jeho vlastnosti. Zmíněny jsou parametry ovlivňující a ...
 • Koincidenční detektor FM - laboratorní přípravek 

  Mlčoch, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtové demodulace, návrhem, simulací a konstrukcí koincidenčního demodulátoru. Kapitola 1 uvádí základní vlastnosti kmitočtově modulovaných signálů, potřebnou šířkou pásma pro přenos ...
 • LNA pro přijímač APT signálů 

  Žúrek, Dan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou možností realizace a optimalizace LNA, tedy nízkošumového zesilovače, pro příjem APT signálů z NOAA družic v kmitočtovém pásmu 137MHz – 138MHz. První část práce se zaměřuje ...
 • Měření frekvenční stability oscilátorů v časové oblasti 

  Háněl, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na frekvenční stabilitu oscilátorů. Teoretická část se věnuje základním pojmům frekvenční stability, měřících systémů a chyb měření. Druhá část této práce se věnuje návrhu měřícího systému. Návrh ...
 • Model lineárního transpondéru 

  Pospíšil, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice družicových transpondérů. V první části práce jsou popsány základy družicové komunikace, definice satelitních služeb, frekvenční pásma a družicové orbity. Náplň druhé části práce ...
 • Model terminálu VSAT 

  Kudlička, Miroslav
  V této práci je rozebrána komunikace pomocí družicových sítí VSAT. Jsou definovány možné topologie sítě, používaná kmitočtová pásma, oběžné dráhy využívaných družic a také přístupové techniky. Další část je zaměřena na ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 145 MHz 

  Pivoňka, Rostislav
  Tato práce obsahuje popis návrhu nízkošumového zesilovače (LNA) pro pásmo 145 MHz. Zesilovač se skládá ze vstupního obvodu, aktivního prvku a výstupního obvodu. Zesilovač je navržen s tranzistorem BF 998 na substrátu FR4. ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

  Horký, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem nízkošumových vysokofrekvenčních zesilovačů. Dále se zaměřuje na návrh a simulaci zesilovače v programu Ansoft Designer. V práci je podrobně popsán návrh zesilovače ATF ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

  Horký, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem nízkošumových vysokofrekvenčních zesilovačů. Dále se zaměřuje na návrh a simulaci zesilovače v programu Ansoft Designer. V práci je podrobně popsán návrh zesilovače ATF ...
 • Regulovatelný spínaný napájecí zdroj 

  Vyroubal, Rostislav
  Cílem tohoto bakalářské práce je vytvořit přehled o měničích, vysvětlit jejich princip a navrhnout jeden typ měniče se zadanými parametry. K měniči je navržena deska plošných spojů. Navržený měnič je realizován. Jeho ...
 • Řídicí jednotka malého dvouosého anténního rotátoru 

  Štindl, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro malý dvouosý anténní rotátor s modelářskými servomotory. V práci jsou vysvětleny principy řízení servomotorů mikrokontrolérem a komunikace řídící jednotky s PC ...
 • Řízení orientace družice - laboratorní úloha 

  Neužil, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systémů, o jejich dělení, použití a o jejich technologii. Důležitou částí je popis principu řízení orientace a stabilizace malých experimentálních družic typu CubeSat. ...
 • Studium vlivů frekvenčních nestabilit oscilátorů v družicových komunikačních systémech 

  Baran, Ondřej
  Dizertační práce se zabývá studiem vlivu současného působení aditivního tepelného šumu a multiplikativního fázového šumu na přenos užitečného signálu prostřednictvím úzkopásmových družicových komunikačních systémů. Zatímco ...