Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti 

  Fejksová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti ve společnosti Karsit, s. r. o. První část je zaměřena na analýzu současného stavu a na popis problematiky v teoretické rovině. V další části jsou nástroje managementu jakosti ...
 • Analýza konkurenčního boje v obchodně technologickém odvětví 

  Kreps, Jakub
  Práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v oblasti dodavatelů technologií pro průběžnou kontrolu kvality výroby v průmyslových podnicích a výzkumných laboratořích. Zahrnuje návrhy na vytváření konkurenčních výhod ...
 • Analýza řízení jakosti ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. 

  Petrovská, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá systémy řízení jakosti a je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy a historický vývoj řízení jakosti. Popsána a diskutována je národní ...
 • Competitive Intelligence 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
 • Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace 

  Cahová, Veronika
  Diplomová práce "Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace" se zabývá problematikou ochrany osobních údajů při jejich zpracování, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Hlavním tématem je ...
 • Jakost v podniku 

  Adler, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků fir-my OXOID CZ s.r.o. Teoretická část se věnuje problematice zákazníka, marketingové-ho výzkumu a dotazníku, jako nástroji pro shromažďování ...
 • Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s. 

  Tománková, Jana
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Nagy, Jan
  V diplomové práci se snažím o formulaci konkurenční strategie, jež ve firmě doposud chybí, a která by pomohla firmě efektivněji konkurovat a tím si upevnit postavení na trhu.
 • Konkurenční strategie firmy 

  Beránek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby konkurenčních strategií pro společnost působící ve službách. Cílem práce je navrhnout konkurenční strategii vybrané společnosti s ohledem na současný stav jejího celkového ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Vyskočilová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie společnosti, která působí v oblasti prodeje šperků a hodinek. Práce analyzuje současnou situaci podniku, zkoumá faktory vnějšího prostředí, působící na podnik ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Krudenc, Miloš
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu konkurenční strategie pro firmu Nanograph, s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první se zabývá hodnocením současného stavu firmy a odhalení problému, druhá ...
 • Konkurenční strategie firmy Rexport, s.r.o. 

  Hrabálek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí na trhu deskových her, na kterém se zvolená firma pohybuje přes sedm let. Dále jsou zhodnoceny stávající procesy a podmínky ve kterých se firma nachází v rámci ...
 • Konkurenční strategie makléřské pojišťovací společnosti 

  Kotolanová, Barbora
  Práce obsahuje několik částí – analýzu současného stavu, návrh na řešení na základě teoretických doporučení a v neposlední řadě výsledky, které zvolená strategie přinese.
 • Konkurenční strategie společnosti 

  Smejkalová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurence a konkurenční strategie ve společnosti ABC, s.r.o. Vyhodnocuje současný stav a navrhuje efektivní řešení pro společnost ABC, s.r.o. vzhledem ke konkurenci na trhu.
 • Návrh inovační strategie tramvajových vozidel DPMB 

  Šiler, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inovační strategie tramvajových vozidel Dopravního podniku města Brna. V první části práce jsou ukázány vybrané přístupy k tvorbě inovační strategie. V druhé části je provedena analýza ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Venerová, Lenka
  Podstatou diplomové práce je návrh konkurenční strategie pro malou firmu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska, pomocí kterých je v druhé části analyzován a zhodnocen současný ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu XY 

  Hrubeš, Tomáš
  Cílem této práce je návrh konkurenční strategie námi zvolené firmy. Rozebereme stávající strategii pomocí získaných informací. V této práci se budeme zabývat konkurenčním prostředím ve kterém se každá firma nachází. Ve ...
 • Návrh konkurenční strategie společnosti 

  Majnuš, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie společnosti působící ve stavebnictví. Obsahuje strategickou analýzu podniku, která vychází z teoretických poznatků v práci. Za pomoci stanovených záměrů firmy ...
 • Návrh konkurenční strategie vinařské firmy 

  Ivičičová, Irena
  Tato práce se zabývá návrhem vhodné strategie do budoucna, na vybranou firmu z oblasti vinařství. Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních části. První analyzuje současný stav, další částí je výběr teorie potřebné ...
 • Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s. 

  Kuchař, Roman
  Diplomová práce směřuje do oblasti řízení jakosti ve strojírenském podniku. Na základě podrobné analýzy současné situace identifikuje kritická místa zkoumané oblasti. Práce se podrobně zabývá modelem PAF, který je i předmětem ...