Now showing items 1-20 of 21

 • Alternativní využití biomasy 

  Hornoch, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje možnosti zpracování biomasy na ušlechtilejší formy paliv a jejich využití. V první části jsou popsány zdroje biomasy, tedy možnost cíleně pěstovat plodiny nebo využívat různých vhodných odpadů. ...
 • Analýza determinant vývoje spotřeby elektřiny 

  Kunc, Dominik
  Cílem této práce je čtenáře uvést do problematiky vývoje spotřeby elektřiny, ukázat možnosti jeho predikce a provést příklad statistické analýzy determinant spotřeby, která může sloužit jako základ dlouhodobé prognózy. ...
 • Jaderná energetika v ČR a ve světě 

  Peroutka, Tomáš
  Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné ...
 • Metody simulace dodávky výkonu z větrných elektráren 

  Bartošík, Tomáš
  Tématem diplomové práce je studium metod simulace dodávky z větrných elektráren. Srovnání charakterů dodávky v ČR a v zahraničí a rozbor vhodných statistických metod. Práce začíná krátkým přehledem využití větru v minulosti. ...
 • Možnosti využití termoelektrických měničů v elektroenergetice 

  Halas, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá termoelektrickými meniči a možnosťami ich využitia v elektroenergetike. Po krátkom úvodu do problematiky nasleduje teoretická časť práce, kde sú najprv spomenuté najvýznamnejšie osobnosti, ...
 • Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem 

  Bršťák, Jan
  Schopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím ...
 • Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny 

  Morávek, Jan
  Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu malé vodní elektrárny, rozebírá problematiku současného řešení a jeho ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v ostrovním režimu 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v ostrovní síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace ostrovních sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu 

  Stručovský, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do ...
 • Porovnání a klasifikace ekologických vlivů z různých typů výroben 

  Kunc, Dominik
  Cílem práce je shrnout a porovnat ekologické vlivy z různých typů elektráren, popsat možnosti snížení škodlivosti některých vlivů a navrhnout opatření pro čistší výrobu elektrické energie. Na úvod je uveden přehled o ...
 • Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace 

  Ostruška, Jan
  Práce se zaměřuje na problematiku účinnosti přeměn různých druhů energií na elektrickou energii. V úvodu je čtenář stručně seznámen s energetickými zdroji a jejich potenciálem. V návaznosti na tuto kapitolu práce dále ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR 

  Vánišová, Michaela
  Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice 

  Dobiáš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové ...
 • Využití odpadní vody v EDU pro vytápění 

  Bohůn, Vojtěch
  Předložená diplomová práce se zabývá různými způsoby energeticky výhodného využití odpadního tepla vznikajícího v průmyslových technologiích. Cílem práce je jednak poskytnout přehled o způsobech a místech vzniku odpadního ...
 • Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu 

  Inwald, Jan
  Cílem práce je popsat nové možnosti využití bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie a navrhnout takové technologické řešení.
 • Vývoj vysokofrekvenčních zkušebních zdrojů vysokého a velmi vysokého napětí 

  Talaš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními zdroji vysokého a velmi vysokého napětí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány zdroje vysokého napětí po stránce historické, doplněné o základní ...
 • Zplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergetice 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování ...