Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza a segmentace tomografických obrazů 

  Dorazil, Jan
  Práce se zabývá detekcí hran v obrazech magnetické rezonance a jejich segmentací. Jsou uvedeny metody detekce hran v obrazech založené na hledání maxima gradientu, metody detekující hranu pomocí průchodu nulovou hodnotou ...
 • Analýza vybraných artefaktů v difuzních magneticko-rezonančních měřeních 

  Marcoň, Petr
  Disertační práce pojednává o artefaktech vyskytujících se v difuzně vážených obrazech. V medicínské praxi mohou artefakty způsobovat problémy při diagnostice patologických tkání, proto je cílem jejich eliminace. V práci ...
 • Are Early Somatic Embryos of the Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Organised? 

  Petřek, Jiří; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch; Bartušek, Karel; Anjum, Naser A.; Pereira, Eduarda; Havel, Ladislav; Kizek, René (PLOS, 2015-12-01)
  Somatic embryogenesis in conifer species has great potential for the forestry industry. Hence, a number of methods have been developed for their efficient and rapid propagation through somatic embryogenesis. Although ...
 • Characterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imaging 

  Kořínek, Radim; Mikulka, Jan; Hřib, Jiří; Hudec, Jiří; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2017-02-25)
  The paper describes the visualization of the cells (ESEs) and mucilage (ECMSN) in an embryogenic tissue via magnetic resonance imaging (MRI) relaxometry measurement combined with the subsequent multi-parametric segmentation. ...
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Uríča, Jozef
  Studium chyb ve zobrazovacích metodách měření difúzních koeficientů.
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Kavan, Pavel
  Bakalářská práce se ve svém úvodu věnuje zobrazovacím a diagnostickým technikám na bázi magnetické rezonance. Nukleární magnetická rezonance patří v dnešní době k uznávaným metodám zkoumání molekul nejrůznějších látek. ...
 • Dynamická elektroneourostimulace 

  Míka, Petr
  Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
 • The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water 

  Bartušek, Karel; Marcoň, Petr; Fiala, Pavel; Máca, Josef; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-09-02)
  We discuss the experimental verification of changes in the structure of a liquid water sample inserted in a special spiral “gradient” magnetic field. The magnetic flux components are characterized by a high degree of ...
 • Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích 

  Kořínek, Radim
  Preklinické magneticko-rezonanční (MR) zobrazování na malých zvířatech je velmi aktuální a vyžaduje, vzhledem k rozměrům těchto zvířat, vyšší citlivost. Vyšší citlivosti lze dosáhnout použitím MR systému s vysokým základním ...
 • Implementace rekonstrukčních metod pro čtení čárového kódu 

  Kadlčík, Libor
  Informace je v čárovém kódu uložena jako posloupnost různě širokých proužků a mezer, a tak lze čárový kód považovat za dvouúrovňový (obdélníkový) signál. V případě tzv. magnetických čárových kódů jsou proužky tvořeny ...
 • Magneticko-resonanční zobrazování tkáňových kultur 

  Chovanec, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie tkáňových kultur smrku metodami MR zobrazovania. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bol vyhodnotený obsah zhluku v jednotlivých rezoch. K získaniu obrazu bola využitá magnetická ...
 • Measuring Light Air Ions in a Speleotherapeutic Cave 

  Roubal, Zdeněk; Bartušek, Karel; Szabó, Zoltán; Drexler, Petr; Überhuberová, Jarmila (Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017-01-25)
  The paper deals with a methodology proposed for measuring the concentration of air ions in the environment of speleotherapeutic caves, and with the implementation of the AK-UTEE-v2 ionmeter. Speleotherapy, in the context ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Metrologie vzdušných iontů 

  Škvor, Martin
  Tato práce je zaměřena na měření koncentrace vzdušných iontú, které vytvářejí bytové ionizátory. K tomuto účelu bylo využito aspiračního kondenzátoru, který umožňuje měření malých proud v řádu až pA. K porovnání naměřených ...
 • Měření difúzí v porézních materiálech 

  Musílek, Václav
  Studium metod měření difúzních koeficientů, experimentální ověření standardní metody a měření vybraných vzorků metodou dvou a čtyř měření.
 • Měření difúzního tenzoru 

  Hrmel, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie metodiky pre meranie difúzneho tenzoru s pomocou MR a experimentálne overenie na vybranom biologickom vzorku. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bola najskôr vyhodnotená ...
 • Měření doběhu gradientních magnetických polí v MR tomografu 

  Kubásek, Ondřej
  Cílem této práce je proměřit doběhy gradientů magnetického pole v MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit a provést rozbor dané problematiky. Teoretická část je zaměřena na příčiny vzniku tvarového zkreslení ...
 • Měření dynamických vlastností gradientních magnetických polí 

  Kabrda, Miroslav
  V první kapitole bakalářské práce jsem se zaměřil na popis konstrukce tomografu. V následující kapitole je pojednáno o měření gradientních magnetických polích, pomocí metod využívajících okamžitého kmitočtu. V práci jsou ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...