Now showing items 1-20 of 22

 • Anaerobní fermentace kalů z výroby buničiny a krmného droždí 

  Řezáč, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytipovat vhodné, v lokalitě dostupné suroviny ke společné kofermentaci s kaly z výroby buničiny a krmného droždí v podniku Biocel Paskov a.s.. Úvodní kapitoly stručně popisují mechanismy vzniku ...
 • Biologické čištění odpadních vod 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čištění odpadní vody ve fázi přítoku předčištěné vody do biologické části čistírny odpadních vod. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a výpočtové. Teoretická část pojednává o ...
 • Biologické čištění odpadních vod 

  Rolenc, Martin
  Bakalářská práce pojednává o biologickém čištění odpadních vod. Tento proces je popsán na názorném příkladu čistírny odpadních vod v obci Svatobořice – Mistřín. Především je pak zaměřena na proces aktivace, při kterém ...
 • Biologicky rozložitelný odpad 

  Dřímal, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu ...
 • Bioplyn jako palivo pro kogenerační jednotky 

  Domanský, David
  Cílem této bakalářské práce je popis využití bioplynu jako paliva pro kogenerační jednotky. Úvodní část je zaměřena na vznik bioplynu, jeho využití v praxi a skladování. Hlavní část se zabývá principem kogenerační technologie ...
 • Bioplynové technologie 

  Martanová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vzniku a výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. V úvodní části jsou zpracována fakta o bioplynu, principu vzniku bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...
 • Chemické složení bioplynu 

  Čekanová, Adéla
  Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...
 • Energetická bilance bioplynové stanice 

  Urbánek, Martin
  Hlavní náplní této práce je seznámení s problematikou tvorby energetické bilance realné bioplynové stanice. Duraz je kladen na problematiku soucasného stavu ve zpracování biologicky rozložitelných odpadu v EU a v CR vcetne ...
 • Legislativa evropské unie o zneškodňování odpadů. 

  Polák, Marek
  Tato bakalářská práce seznamuje s legislativou k ochraně životního prostředí v České republice. Hlavní část je zaměřena na legislativu odpadového hospodářství, zvláště pak na Zákon o odpadech v České republice, poté je ...
 • Legislativa zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů 

  Pešl, Milan
  Cílem této práce je seznámení s problematikou legislativy zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Legislativa v oblasti nakládání s bioodpadem v ČR a EU je roztříděna do jednotlivých zákonů a směrnic, ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 • Návrh zařízení pro termomechanickou předúpravu BRO 

  Kolařík, Ivo
  Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu zařízení pro termomechanickou předúpravu biologicky rozložitelných odpadů. Důležitým aspektem při návrhu je zohlednění platné legislativy určující ...
 • Porovnání aeračních elementů 

  Stříž, Michal
  Náplní předložené práce je srovnání používaných aeračních elementů v aktivačních nádržích při biologickém čištění odpadních vod. Aby bylo možno srovnávat, je v práci popsáno a vysvětleno: ? základní rozdělení a funkce ...
 • Problematika síry a křemíku v bioplynu 

  Holub, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis složení bioplynu (BP) a v něm obsažených nežádoucích složek, mezi než patří především sloučeniny síry a křemíku. V úvodní kapitole je uvedena definice bioplynu, princip jeho ...
 • Tepelná bilance anaerobní části ČOV 

  Řezáč, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem anaerobní stabilizace kalu produkovaného komunální aktivační ČOV. Pro danou komunální ČOV s mezofilní stabilizací. První část je věnována obecnému pojednání o ČOV anaerobnímu procesu ...
 • Vyhodnocení emisního měření se zřetelem na účinnost odstraňování těžkých kovů, zejména rtuti 

  Frýba, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou spalování odpadů a s tím spojených zařízení ve spalovnách odpadů. Popis jednotlivých metod používaných pro odstraňování těžkých kovů a posouzení jejich účinností. ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...
 • Využití biomasy v České republice 

  Galčáková, Alena
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou energetického využitia biomasy v ČR. Úvodná kapitola obsahuje všeobecný prehžad zdrojov energie. Nasleduje rozprava o biomase, ako jedeného z druhu alternatívneho zdroja ...
 • Výroba ethanolu z obnovitelných zdrojů energie 

  Čmaradová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zameriava na výrobu etanolu z obnoviteľných zdrojov, najmä na alkoholové kvasenie. Stručne spomenutá je legislatíva odpadov. Bližšie sú popísané suroviny, z ktorých môže byť etanol vyrábaný a ...
 • Výroba vodíku z biomasy 

  Ožana, Ferdinand
  Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, jeho využití v průmyslu a ekonomiku. Větší pozornost se věnuje současným možnostem výroby, kde jsou popsány jednotlivé procesy výroby. Další část se zabývá procesem anaerobní ...