Now showing items 1-12 of 12

 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Bezdrátová telemetrie pro létající objekt 

  Bednář, Martin
  Tato práce se zabývá specifikací, návrhem a implementací telemetrického systému pro létající objekt. Konkrétně se zaměřuje na výběr vhodné přenosové frekvence a integrovaného obvodu zajišťujícího obousměrnou komunikaci na ...
 • Konferenční informační systém 

  Bednář, Martin
  Platforma .NET nabízí množství rámců, technologií a přístupů pro vývoj webových aplikací. Orientace v nich je základem pro výběr efektivních implementačních technologií. Cílem práce bylo vytvořit konferenční informační ...
 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže 

  Bednář, Martin
  Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Krytka 2432" 

  Bednář, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytky “2432“, dílce z plechu. Na základě literární rešerše, její studie a vlastních zkušeností byla vypracována tato práce. byla prostudována ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním IR 

  Bednář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového rozširujícího modulu pro platformu FITkit založeného na infracerveném prenosu. Reší jak návrh samotného modulu, tak vytvorení komponent pro obvod FPGA a rídícího softwaru pro MCU. ...
 • Řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže Mostiště 

  Bednář, Martin
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout zjednodušený způsob řízení hydroenergetické funkce nádrže Mostiště. Řízení bude navrženo s cílem maximalizovat zisk z provozu hydroelektrárny, a to na základě jednoduché analýzy časového ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením dat a to vzhledem k efektivnosti obráběcích strojů a jejich údržby. V teoretické části je v první části popsána technická obsluha výroby. V druhé části teoretického rozboru ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh aplikace neuronových sítí a fuzzy logiky jako nástroje pro hodnocení ...