Now showing items 1-15 of 15

 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Číhalová, Martina
  Rešeršní zpracování průběhu aerobní biotransformace aromatických polynitrolátek a metod detekce a analytického stanovení transformačních meziproduktů.
 • Chemie lineárních polynitraminů 

  Teplá, Romana
  Práce je zaměřena na chemii lineárních polynitraminů, jejich fyzikálně-chemické a výbušinářské vlastnosti s ohledem na možnosti jejich přípravy a oblasti použití jako energetických plastifikátorů tuhých propelentů a jako ...
 • Chemie polynitrovaných heterocyklických sloučenin 

  Kubátková, Nela
  Byla zpracována rešerše na téma polynitrované heterocyklické sloučeniny. Jedná se o sloučeniny se schopností detonace, způsobené zejména přítomností nitroskupin, které jsou navázány na atomy uhlíku jejich cyklu. Tato práce ...
 • Energetické materiály na bázi nitramidů 

  Křištof, Adam
  Homolytická disociace vazby N-NO2 reprezentuje primární proces štěpení energetických materiálů pod vlivem tepelných účinku, nárazu, otřesu a elektrické jiskry. Štěpení vazby u nitramidů charakterizují jak homolytická vazebná ...
 • Energetické materiály s vysokým obsahem dusíku 

  Bartošková, Monika
  Rešeršní zpracování problematiky perspektivních energetických materiálů s vysokým obsahem dusíku.
 • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

  Mešková, Michala
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
 • Moderní metody detekce energetických materiálů 

  Šesták, Jozef
  Byla zpracována literární rešerše moderních metod detekce výbušnin. Práce zpočátku pojednává o detekčních metodách již běžně používaných v technické praxi, jakož jsou plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, ...
 • Možnosti zpracování odpadů glykolu a glycerolu na účelové látky 

  Hýža, Bohumil
  V úvodu diplomové práce je shrnuta výroba bionafty a její světová produkce. Více do hloubky je zde rozpracována výroba bionafty v České republice a také v Evropské unii a také nějaké evropské legislativní předpisy a normy ...
 • Přepracování některých nebezpečných chemických látek a odpadů 

  Číhalová, Martina
  Aromatické aminy se po diazotaci a reakci s alkoholy mění na vhodné a užitečné substance pro praktické využití
 • Toxicita nitroderivátů toluenu a produktů jejich transformací 

  Marcelová, Štěpánka
  Tato práce je zaměřena na ověřování toxicity p-Nitrotoluenu a sloučenin vznikajících jeho aerobní transformací, a to oxidací methylové skupiny a redukcí nitroskupiny. Některé z těchto produktů nebyly komerčně dostupné a ...
 • Toxicita vybraných nitraminů 

  Papírek, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na určení toxicity vybraných nitraminů a nitrosoaminů, které musely být nejdříve syntetizovány. Z celkem 10 připravených N-nitro a N-nitrosolátek byly vybrány 4, které byly testovány testem ...
 • Využití alkoholů jako nemrznoucích teplonosných kapalin 

  Kořínková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá alkoholy využívanými v teplonosných nemrznoucích směsích. Byly porovnávány alkoholy methanol, ethanol, ethan-1,2-diol, propan-1,2-diol a propan-1,3-diol. Látky byly zkoumány hlavně z ...
 • VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH TESTŮ BIOTOXICITY PRO STANOVENÍ NEBEZPEČNOSTI STÁVAJÍCÍCH A/NEBO POTENCIÁLNÍCH POLUTANTŮ 

  Vašulková, Lucie
  Tato práce je zaměřena na ověření ekotoxicity oktachlorstyrenu (OCS), jakožto persistentního organického polutantu, pomocí biologických testů toxicity. Ke stanovení toxicity OCS byly použity dva alternativní testy, které ...
 • Využití testů OECD pro stanovení ekotoxicity odpadů 

  Zálešáková, Ludmila
  Ve své bakalářské práci se zabývám testy ekotoxicity odpadů, které jsou doporučovány mezinárodní organizací OECD. Cílem práce je tyto testy charakterizovat a vzájemně je porovnat z hlediska jejich použití. Práce představuje ...