Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza vibrací pomocí akustické holografie 

  Havránek, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá bezkontaktní analýzou vibrací pomocí metod akustické holografie v blízkém poli. Akustická holografie v blízkém poli je experimentální metoda, která rekonstruuje akustické pole v těsné blízkosti ...
 • Bezkontaktní měření teploty 

  Závodný, Ondřej
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou bezkontaktního měření a praktickým ověřováním základních parametrů termokamery Fluke Ti20. Jedná se zejména o experimentální měření na zdroji referenční teploty a na přípravku ...
 • Diagnostika kovových materiálů 

  Buday, Matej
  Táto práca sa zaoberá problematikou nedeštruktívneho testovania (NDT) materiálov. Popisuje dve základné termografické metódy, lock-in a pulznú termografiu. Rôznymi typmi meraní s použitím termokamery Fluke Ti55 poukazuje ...
 • Indukční průtokoměr 

  Dohnal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů, se změřením na zásuvné indukční průtokoměry. Je zde podrobně rozebrán návrh takovéhoto průtokoměru: sonda, elektromagnet, elektrody, buzení a zpracování měřeného ...
 • Indukčnostní snímač 

  Koleček, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou indukčnostního snímače s vnesenou impedancí, která je využívána pro nedestruktivní zkoušení materiálů. Popisuje a realizuje postup při měření metodou vířivých proudů s použitím příložné ...
 • Indukčnostní snímače 

  Šimberský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá indukčnostními snímači. V práci je uvedena historie snímačů, jejich výhody a nevýhody oproti jiným typům snímačů. Jsou zde popsány různé typy indukčnostních snímačů. Každý typ snímače je pak ...
 • Jiskrově bezpečný zdroj 

  Wurzel, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem jiskrově bezpečného zdroje určeného pro napájení zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. V souvislosti s tím jsou v práci vysvětleny pojmy související s jiskrovou bezpečností. Je zde popsána ...
 • Kamerový snímač 

  Rášo, Peter
  Bakalářská práce popisuje kamerové snímače a jejích průmyslové využití. Je rozdělena do 4 hlavních částí: hardwarová problematika, softwarová problematika, aplikace, porovnání a přehled trhu kamerových snímačů. Speciální ...
 • Kompenzace odporu vedení u odporových snímačů 

  Kučírek, Vojtěch
  Bakalářská práce pojednává o problematice kompenzace odporu vedení u odporových snímačů. V práci je popsán návrh laboratorního přípravku, který slouží k názorné demonstraci nejčastěji používaných metod kompenzace odporu ...
 • Meteorologická měření 

  Chovanec, Jan
  Cílem této práce je vytvořit funkční zařízení, které je schopno měřit základní meteorologické veličiny, jako jsou teplota, atmosférický tlak a relativní vlhkosti vzduchu. Naměřená data se archivují v paměti a dále má ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Metody technické prognostiky aplikovatelné v embedded systémech 

  Krupa, Miroslav
  Hlavní cílem dizertace je poskytnutí uceleného pohledu na problematiku technické prognostiky, která nachází uplatnění v tzv. prediktivní údržbě založené na trvalém monitorování zařízení a odhadu úrovně degradace systému ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Sklenář, Milan
  Bakalářská práce popisuje měřením tepelné vodivosti izolačních materiálů nestacionární metodou využívající bodový zdroj tepla a šířením tepla materiály. Je popsán použitý měřící přípravek, postup měření a přístroje použité ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Krejčí, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti s využitím liniového a bodového zdroje. Jsou porovnány různé metody měření tepelné vodivosti a navrhnuta vlastní korekce na dobu trvání tepelného pulsu. ...
 • Měření tepelné vodivosti metodou 3 omega 

  Juračka, Matěj
  Semestrální práce se zabývá teorií měření vodivosti metodou 3 omega. Práce vysvětluje princip metody 3 omega. Dále rozebírá použití dvou typů odporových ohřívačů – drátového a planárního (pro různé substráty). Práce se ...
 • Měření teploty v řídicím systému TZB 

  Březík, Petr
  Dokument pojednává o měření teploty v domě, pro klimatizaci, řízeném mikrokontrolérem. V první části je popsán celkový systém a možný návrh budoucího řešení. V druhé části je zpracován teoretický rozbor nejpoužívanějších ...
 • Měření vlastností laserového zdroje s válcovou optikou 

  Jelínek, Aleš
  Předmětem práce je návrh a realizace přístroje pro měření intenzity světla laserového zdroje s válcovou optikou. Cílem je kontrola vlastností laseru při jeho konstrukci – primárně stejnoměrné osvětlení v celé délce stopy. ...
 • Měření základních parametrů plynových filtrů 

  Medek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zjišťováním parametrů filtračního materiálu PPI s využitím metod zpracování obrazu. První část je zaměřena na obecné metody využívané v praxi, přehled rozdělení do tříd filtrace a charakteristiku ...
 • Monitorování namáhání stožárů vn 

  Bednář, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je problematika měření a vyhodnocování namáhání stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Uvedeno je zde i řešení dané problematiky, včetně výrobce a uživatelů. Cílem je navržení snímačů pro ...
 • Optické snímače 

  Jakoubek, Martin
  Diplomová práce řeší problém detekce vozidel na velkou vzdálenost s využitím k řízení semaforů na křižovatkách. V první části práce je řešeno jakým způsobem by vozidla bylo možné detekovat a výběr dvou principů snímačů. ...