Now showing items 1-20 of 26

 • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

  Michalková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...
 • 3D model obce Kojkovice u Třince 

  Szturc, Krzysztof
  Tématem této práce je tvorba 3D modelu části obce Kojkovice u Třince. Je popsán postup měření a zpracování naměřených dat. Dále je podrobně uveden postup tvorby TIN z dat naměřených i z dat ZABAGED poskytnutých ČÚZK. Model ...
 • Dokumentace budovy pro účely rekonstrukce 

  Koukal, Pavel
  Bakalářské práce se skládá ze dvou základních částí. První část porovnává historický vývoj budovy č.p. 15 v Herolticích. Porovnání proběhne na základě vytvořené dokumentace budovy pro účely rekonstrukce s dochovanou ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Šošůvka 

  Lisoňková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Šošůvka. Přepracování analogové mapy v sáhovém měřítku na mapu digitalizovanou probíhá v intravilánu katastrálního území. Extravilán byl přepracován ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Svobodová, Veronika
  V této diplomové práci je popsán postup při obnově katastrálního operátu přepracováním. Přepracovávané katastrální území je Lomnice u Tišnova, přesněji její intravilán, ve kterém je doposud platná mapa v měřítku 1 : 2880. ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova 

  Mrázková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality platné katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova. V rámci práce byly zaměřeny především znatelné hranice pozemků a obvody budov a zjištěný skutečný stav byl porovnán ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova 

  Mikošková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova. Předmětem práce je zaměření především znatelných hranic pozemků a obvodů budov v části intravilánu obce Heroltice a ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Ondrůšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality digitalizované katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice nacházející se v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko. Zaměřené znatelné hranice jsou porovnány s ...
 • Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel 

  Konečný, Michal
  Predmetom tejto diplomovej práce je posúdenie presnosti orientačných plánov sídiel. Príslušné analytické práce sú prevedené na dostupných historických kartografických dielach s územia Senice a okolia. V teoretickej časti ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Buršíková, Monika
  Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Šimečková, Radka
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Zakřany. Týká se konkrétně intravilánu této obce, kde je doposud platná katastrální mapa v analogové podobě vzniklá v době ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Ondová, Natálie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření účelové mapy sídliště v městské části Brno-Vinohrady. Na základě podkladů a materiálů bylo provedeno měření v terénu pomocí vhodně zvolených měřických metod. Následnými výpočty ...
 • Určení obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobronice 

  Matušková, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je určení obvodu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobronice. Na základě definovaného obvodu jsou připraveny podklady pro zjišťování průběhu hranic. Hranice obvodu je vyšetřena ...
 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • Vliv metody dotransformace zpřesněného rastru na přesnost katastrální mapy digitalizované 

  Slowioczek, Lukáš
  Transformace zpřesněného rastru je provedena pro digitalizaci sáhových map, aniž by byla detailně analyzována rizika, vyplývající z počtu identických bodů pro zvolenou dotransformaci zpřesněného rastru. Cílem diplomové ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

  Šulerová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku v analogové katastrální mapě. Práce je rozdělena na teoretickou část a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje historii ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

  Ondrůšková, Hana
  V bakalářské práci je rozebrán postup vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro danou osu plynovodu v digitální katastrální mapě a katastrální mapě - digitalizované. Zájmová lokalita se nachází v ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Šakvice 

  Juránková, Helena
  Bakalářská práce popisuje tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v geodetickém softwaru GEUS 17.0. Zájmová lokalita se nachází v obci Šakvice, Katastrální pracoviště ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v oblasti s DKM 

  Trubač, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu v oblasti s digitální katastrální mapou v programu VKM. Pro účely práce byl vybrán geometrický plán na vyznačení budovy v katastrálním území Srnojedy v okrese ...
 • Vytvoření dokumentace přechodného dopravního značení 

  Mrázková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby grafické části dokumentace přechodného dopravního značení a poukazuje na chyby, jichž se zhotovitelé takovýchto dokumentací někdy dopouštějí. Pro tyto dokumentace navrhuje ...