Now showing items 1-20 of 50

 • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

  Hrubý, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
 • Eutrofizace vodních nádrží 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na obecné vysvětlení eutrofizace, její příčiny a následky. Stručně se zmiňuje o možných řešeních eutrofizace a přidává několik příkladů eutrofních nádrží v ČR. V druhé části se podrobně ...
 • Filtrační materiály pro vodárenskou filtraci 

  Novotná, Aneta
  Tato bakalářská práce se především zabývá filtračními materiály pro úpravu pitné vody, jejich vlastnostmi, způsoby použití a snaží se představit nové možnosti při výběru filtračních materiálů na trhu. Pro lepší pochopení ...
 • Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín 

  Vosáhlo, Jan
  Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. ...
 • Hospodaření s vodou na plaveckém stadionu Lužánky 

  Maková, Petra
  Šedá voda je odpadní voda ze sprch, van, umyvadel, praček, kuchyňských dřezu a myček nádobí. Tato voda je čistitelné na tzv. vodu bílou, kterou je možné použít k závlaze, splachování záchodu, mytí aut a pro úklid. Diplomová ...
 • Hospodaření s vodou v budovách 

  Kozub, Josef
  V bakalářské práci se zabývám využitím šedých a dešťových vod. V práci uvedeno srovnání využití v České republice a zahraničí a finanční úspory vzniklé při využívání těchto vod. Dále je zde popsáno složení a povolené limity ...
 • Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost 

  Bedáňová, Jana
  Práce pojednává o jakosti povrchových vod v ČR a o vývoji její kvality v tocích a nádržích. O problémech spojených s vypouštěním odpadních vod do recipientu (často bez čištění) a splachy ze zemědělských půd. V závěru se ...
 • Kalové hospodářství úpraven vod 

  Ševčíková, Ilona
  Bakalářská práce se zabývá kalovým hospodářstvím úpraven vod. Cílem práce je popsat současné možnosti zpracování vodárenských kalů a uvést konkrétní příklady kalového hospodářství na úpravnách vody. Za tímto účelem je práce ...
 • Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá léčivy ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V první části práce je popsáno, jak se léčiva mohou dostat do povrchových vod, které mohou být zdrojem pro pitnou vodu. Dále jsou ...
 • Mikropolutanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá mikropolutanty ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. Jsou zde popsány hlavně pesticidy a léčiva. Čtenář je nejdříve seznámen s nejčastějšími pesticidy vyskytujícími se ve vodě a ...
 • Možnosti hygienického zabezpečení pitné vody 

  Šopíková, Lucie
  V první části práce bakalářské práce zpracovávám přehled všech možností dezinfekce pitné vody používaných v současnosti. V druhé části se zaměřuji na uvedení příkladů využití jednotlivých jmenovaných způsobů dezinfekce ...
 • Možnosti inovace procesu úpravy vody 

  Zelený, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi inovace procesu úpravy vody. Konkrétně zkoumá možnosti využití sodného vodního skla a nanoželeza při odstraňování těžkých kovů ze surové vody při její úpravě na vodu pitnou. Pro ...
 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...
 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Možnosti využití šedých vod 

  Bogáňová, Ida
  Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů, myček a praček. Jejich úpravou je možné získat tzv. vodu bílou, kterou lze využít např. na splachování toalet a pisoárů, zalévání zeleně nebo k úklidu. ...
 • Možnosti ztvrzování a změkčování vody 

  Gottwald, Martin
  V úvodní části této bakalářské práce je rešeršní formou popsána technologie ztvrzování a změkčování vody, jak v technologickém procesu úpravy vody, tak i doúpravy vody přímo u spotřebitele. Doúpravu u spotřebitele je možné ...
 • Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan 

  Kučera, Tomáš; Hofmanová, Lucie; Biela, Renata (IOP Publishing, 2020-02-07)
  This article presents the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera ...
 • Navrhování a provozování vodárenských filtrů 

  Přecechtěl, Karel
  Bakalářská práce se zabývá navrhováním a provozováním vodárenských filtrů. Účelem práce je nahlédnutí do provozu ÚV. Zjistit jakou funkci plní vodárenské filtry na ÚV. Dalším krokem je navrhování jednotlivých parametrů ...
 • Návrh úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  V úvodu se bakalářská práce obecně věnuje zdrojům vody a úpravě vody. Dále jsou podrobněji popsány možnosti dvoustupňové úpravy vody z povrchového zdroje včetně jednotlivých zařízení, které se v současnosti v úpravárenství ...
 • Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra 

  Běloušková, Pavla
  Šedá voda je tvořena odpadními vodami, které neobsahují moč ani fekálie. Jedná se tedy o vody odtékající z umyvadel, sprch, van, praček, myček, dřezů, apod. Po úpravě této vody vzniká tzv. voda bílá – provozní, kterou je ...