Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je ...
 • Analýza požadavků na bydlení 

  Caletková, Alžbeta
  Diplomová práce analyzuje soudobé požadavky na bydlení z pohledu uživatelů bytů, vyhodnocuje významnost vybraných požadavků na bydlení a jejich závislost na vybraných proměnných. Teoretická část definuje pojem životní ...
 • Analýza pracovního trhu ve stavebnictví 

  Daniel, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje trh práce ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá stavebním podnikem, pracovním trhem a prací ve stavebnictví. Popisuje odměňování a specifika stavebního podniku, charakterizuje trh práce, ...
 • Data Flow in Relation to Life-Cycle Costing of Construction Projects in the Czech Republic 

  Biolek, Vojtěch; Hanák, Tomáš; Marović, Ivan (IOP Science, 2017-11-07)
  Life-cycle costing is an important part of every construction project, as it makes it possible to take into consideration future costs relating to the operation and demolition phase of a built structure. In this way, ...
 • Druh konstrukce a její vliv na cenu stavebního díla 

  Eliáš, Jiří
  Tato bakalářská práce má za cíl porovnat cenu novostavby dvoupodlažního rodinného domu za použití různých druhů stavebních materiálů. V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou ceny, náklady, rozpočty, projektová dokumentace ...
 • Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator 

  Hanák, Tomáš; Hrstka, Lukáš; Tuscher, Martin; Biolek, Vojtěch (De Gruyter, 2020-06-05)
  This paper is concerned with early cost estimation of sport facilities. Sufficiently precise cost estimation is essential for investors in the pre-investment stage where they decide on whether to pursue an investment and ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Lešikar, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky. Práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část se zabývá vládní koncepcí bytové politiky. Ve druhé jsou nástroje, formy a instituce realizující podpory ...
 • LCC Estimation Model: A Construction Material Perspective 

  Biolek, Vojtěch; Hanák, Tomáš (MDPI, 2019-08-08)
  The growing pressure to ensure sustainable construction is also associated with stricter demands on the cost-effectiveness of construction and operation of buildings and reduction of their environmental impact. This paper ...
 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Náklady životního cyklu budovy pro bydlení 

  Biolek, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámení s daným tématem „Náklady životního cyklu budovy pro bydlení“ a na konkrétním příkladu porovnat skutečné náklady s modelovými, vzniklými v provozní fázi životního cyklu budovy, pomocí ukazatele ...
 • Ocenění stavebního díla ve fázi před a po rekonstrukci 

  Musílková, Silvie
  Předmětem bakalářské práce je ocenění stavebního díla před a po rekonstrukci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody z oblasti oceňování. V praktické ...
 • Oceňování inženýrských sítí – přípojky 

  Kolacia, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vytvořením rozpočtových ukazatelů pro inženýrské přípojky rodinných domů. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, zejména základní informace o ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Vondálová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá režijními náklady ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na náklady a jejich druhy, na řízení nákladů ve stavebním podniku a jeho režijní náklady. V praktické části je ...
 • Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku 

  Jančová, Edita
  Hlavním tématem této bakalářské práce je řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány druhy nákladů, kalkulací nákladů a odpisů, poté jsou na teoretické úrovni ...
 • Řízení nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku 

  Janků, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá řízením nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku. Porovnává reálné náklady na strojohodinu, které firmy vynakládají na provoz strojů vůči vypočítaným nákladům, jež se snaží obsáhnout všechny ...
 • Stanovení ceny bytových domů v předinvestiční fázi projektu 

  Ličman, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení efektivního způsobu stanovení orientační, předpokládané ceny bytového domu v předinvestiční fázi projektu. Teoretická část je věnována pojmům, které s touto problematikou úzce ...
 • Variantní řešení investiční výstavby 

  Špačková, Sára
  Práce se zabývá vyhodnocením, která z variant řešení investiční výstavby je pro developerskou firmu nejvýhodnější. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vysvětlením pojmů spojených ...
 • Variantní řešení skladby plochých střech a analýza jejich realizačních nákladů 

  Máčaiová, Klaudia
  Práca sa zaoberá stanovením ceny na 1m2 na jednotlivé typy plochej strechy a následné stanovenie spotreby energie. Finálnym porovnaním týchto dvoch aspektov vieme určiť najvyhovujúcejší typ strechy na vybratý objekt či už ...
 • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

  Grossmannová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití metod projektového řízení ve stavební praxi. Cílem bakalářské práce je analyzovat průběh přípravy konkrétní stavební zakázky na konkrétním případě, kterým je výstavba rodinného domu ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Nekardová, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů ve stavebnictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje podnikovému nákupu, výběru dodavatelů, hodnocení dodavatelů a popisuje ...