Now showing items 1-20 of 37

 • Algoritmy odbuzování při řízení střídavých motorů 

  Padalík, Michal
  Diplomová práce popisuje princip asynchronního a synchronního motoru. Vysvětluje způsob vektorového řízení, odvození Clarkovy a Parkovy transformace. Práce obsahuje návrh řízení střídavých motorů ve vyšších otáčkách než ...
 • Algoritmy optimálního řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Regent, David
  Diplomová práce obsahuje problematiku polohového řízení pohonu se stejnosměrným cize buzeným motorem. V práci se nachází tvorba matematického modelu. Dále je rozebrána problematika optimálního řízení a způsob řešení LQ ...
 • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

  Lyko, Antonín
  Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...
 • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

  Adamec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
 • Energy efficient control of a heat pump in fully electric vehicle 

  Glos, Jan; Václavek, Pavel; Blaha, Petr (Proceedings of the 7th European Transport Research Arena 2018, 2018-04-16)
  Since fully electric vehicles (FEV) do not have enough waste heat for cabin heating as internal combustion engine (ICE) vehicles and hybrid vehicles do, it is beneficial to employ a reversible heat pump in FEVs. The ...
 • High Speed Operation Tests of Resolver Using AURIX Microcontroller Interface 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2018-05-23)
  This paper demonstrates possibility to use microcontroller AURIX TC277 interfaces for resolver signal processing and also for its carrier signal generation. Resolver support is integrated in Delta-Sigma analog to digital ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Ivo
  V rámci dizertační práce byly navrženy identifikační metody pro synchronní motor s permanentními magnety. Celá identifikace i řízení motoru probíhalo v dq souřadnicích a pro zpracovaní bylo použito prostředí Matlab Simulink ...
 • Implementace algoritmů řízení elektrických motorů v systémech CompactRIO 

  Gléba, Gergely
  Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá implementáciou existujúcich algoritmov riadenia elektrických striedavých motorov v prostredí Matlab Simulink do prostredia LabVIEW Control Design and Simulation. Prvá časť práce sa zaoberá ...
 • Implementace identifikačních algoritmů v signálovém procesoru DSP56F8xxx 

  Januška, Jiří
  Tato diplomová práce si klade za cíl matematicky popsat některé z identifikačních metod aplikovaných na asynchronní motor za účelem zisku některých z jeho parametrů. Poté je následně odsimulovat v MATLAB/Simulinku a v ...
 • Implementace řídicích algoritmů pro asynchronní motory v DSP 56F8xxx 

  Jenča, Pavol
  V této bakalářské práci jsou řešeny řídicí algoritmy pro řízení asynchronních motorů za pomoci metod DTC a PDSFC. Funkční algoritmy jsou vytvořené v jazyce C a jazyce symbolických adres a jsou převedeny ze Simulinku do ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Amira DTS200 

  Sikora, Jan
  V práci je představen model Amira DTS 200. Jde o soustavu 3 spojených nádob, čerpadel a tlakový snímačů výšky hladiny. Na přípravku je sestaveno několik úloh na identifikaci a na regulaci hladiny. Systém je modelován a ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek s kuličkou na nakloněné rovině 

  Řezáč, Martin
  Práce se zabývá problematikou identifikace a řízení dynamických systémů s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Pro řízení je využita kaskádní formu regulace s PI a PD regulátory navrženými pomocí programu ...
 • LabVIEW instrument control toolbox 

  Mazal, Ctibor
  This diploma thesis is containing the description of the LabVIEW Instrument Control Toolbox project. Initial preparations like the development environment choosing process, as well as the instrument driver layer choice are ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Modelování a řízení systému FytoScope 

  Stoklásek, Petr
  Práce se zabývá modelováním komory, která slouží k pěstování rostlin za definovaných podmínek. První část je věnována rešerši o termodynamice a problematice vlhkého vzduchu. V další části byl navržen model popisující komoru. ...
 • Moderní metody řízení střídavých elektrických pohonů 

  Graf, Miroslav
  Tato práce se zabývá teorií prediktivního řízení a její možné aplikace na synchronní motory. Zabývá se problémy návrhu explicitního a on-line MPC řízení pro synchronní motor s permanentními magnety na povrchu uvnitř rotoru ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s. 

  Blaha, Petr
  Předmětem diplomové práce „Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s.“ je motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je navrhnout změny, které budou mít za následek zlepšení současné situace v ...