Now showing items 1-20 of 32

 • Automatizované programování více mikrokontrolérů AVR přes SPI sběrnici 

  Boštík, Jiří
  Cílem této práce je sestavit obvod pro automatizované programování více mikrokontrolérů Atmel AVR přes SPI sběrnici a navrhnout a realizovat demonstrační přípravek, který bude schopen tento úkol alespoň částečně automatizovat, ...
 • Ekodukt na dálnici D1 

  Matouš, Petr
  Diplomová práce se zabývá vhodným navržením ekoduktu na dálnici D1 u Jihlavy. Její součástí je statický výpočet konstrukce včetně posudků jak železobetonových základových pasů, tak dřevěných nosníků ve všech fázích výstavby. ...
 • Estakáda přes vodní nádrž Hričov 

  Holba, Radek
  Úkolem diplomové práce je porovnat zakládání mostního objektu na pilotách různých průměrů. Konkrétně se jedná o srovnání pilot o průměru 1200 a 1500 mm. Práce se zabývá jak technickou náročností, tak finančním porovnáním. ...
 • Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

  Slováková, Kristýna
  Úkolem bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující stabilitu svahů je rešerše zabývající se příčinami svahových pohybů, jejich klasifikací, přístupy k řešení stability svahů a možnými sanačními opatřeními. V rámci ...
 • Návrh pažení stavební jámy 

  Valkó, Attila
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažení stavební jámy polyfunkčního domu v Brně - Pisárkách. Práce obsahuje popis možných způsobů pažení stavebních jam. Cílem práce je navržení zajištění stavební jámy vhodnou metodou ...
 • Návrh sanace sesuvu 

  Poruba, Michal
  Úkolem diplomové práce s názvem „Návrh sanace sesuvu“ je, na základě získaných znalostí o problematice svahových sesuvů a jejich možných řešení, stanovit z poskytnutých podkladů příčiny vzniku sesuvu na silnici II. třídy ...
 • Návrh stavební jámy pro bytový dům 

  Šobáň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním jižní stěny stavební jámy pro nový BD Kadetka v Brně. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená záporová pažící ...
 • Návrh zajištění hlubokého zářezu 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je navrhnout ekonomické a hlavně bezpečné zajištění hlubokého zářezu, a to jak ve fázi výstavby, tak po celou dobu užívání stavby. V první, rešeržní části diplomové práce bude přiblížena problematika území ...
 • Návrh zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu na vysokorychlostní trati Brno-Přerov 

  Umlauf, Jiří
  V první části práce jsou navrženy čtyři varianty zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu. Jedná se o hřebíkovaný svah, pilotovou stěnu, hřebíkovaný svah v kombinaci s pilotovou stěnou a záporové pažení. Pro tyto ...
 • Návrh založení atletického stadionu v Plzni 

  Drs, Jakub
  Úkolem bakalářské práce je popsat návrh bezpečného a ekonomického založení tribuny atletického stadionu v Plzni. Návrh a posouzení je vypracován na základě zjištěných geotechnických podmínek a zatížení od konstrukce. Při ...
 • Návrh založení dálničního mostu 

  Králík, Michal
  Předmětem této práce je návrh založení dálničního mostu, který se nachází mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. Práce je zaměřena na vypracování plošného a hlubinného založení a určení, která varianta je vhodnější. Výpočty ...
 • Návrh založení hotelového objektu 

  Németh, Gábor
  Bakalárska práca pojednáva v prvej časti o možných spôsoboch plošného a hĺbkového založenia stavieb. V druhej, praktickej časti je riešené bezpečné a ekonomické založenie objektu polyfunkčného domu (hotelu) v Brne - Pisárkach ...
 • Návrh založení mostního pilíře 

  Koporec, Vladimír
  Bakalárska práca pojednáva v prvej časti o možných spôsoboch plošného a hĺbkového založenia stavieb. V druhej, praktickej časti je riešené bezpečné a ekonomické založenie mostného piliera v meste Prešov v daných geologických ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Opěrné zdi 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude ...
 • Řízení laserových diod s využitím mikrokontroléru AVR 

  Boštík, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací zařízení pro řízení laserových diod. Zařízení je schopné řídit diody za pomoci laser driveru přes počítačovou síť nebo přes displej a pomocí těchto periferií nastavuje ...
 • Sanace sesuvu silničního tělesa 

  Kořínková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh sanace silničního tělesa, který se nachází mezi městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-Holásky. Cílem této práce je samotné řešení. Práce se zabývá rozborem dané problematiky a zjištěním ...
 • Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě 

  Brdečková, Helena
  Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin ...
 • Srovnávací analýza modelování pohledového čela vyztuženého násypu 

  Fryš, František
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním opěrné stěny z vyztužené zeminy. Úvod práce tyto konstrukce obecně charakterizuje a popisuje různé varianty provedení čela. V další části je obecně popsáno modelování ...
 • Stavební jámy kruhového průřezu 

  Plevová, Lenka
  Diplomové práce se zabývá navržením podzemní hasicí sprinklerové nádrže pro obchodní dům Sconto v Hradci Králové. Jejím cílem je navržení a následné posouzen této konstrukce. A to jak jejich stěn, které jsou řešeny jako ...