Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza spotřeb průmyslových provozů 

  Konečná, Eva
  Snaha o snížení využívání primárních energií je vysoce aktuální v evropském i celosvětovém měřítku. Oblast průmyslu, obzvláště technologické vybavení provozů, stále nabízí velký prostor pro úspory. Ke snížení spotřeb a ...
 • Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči 

  Němeček, Zbyněk
  Bakalářská práce se v~první části zaměřuje na problematiku profesionální údržby prádla. Rešeršním způsobem je zpracován náhled do běžných prádelenských procesů a~provozů. Dále se práce věnuje experimentu, který je hlavním ...
 • Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS 

  Bobák, Petr
  V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes ...
 • Bezdrátové senzorové sítě v průmyslové praxi 

  Podhorský, Michal
  Práce se věnuje tématu bezdrátových senzorových sítí. První část je zaměřena na komponenty bezdrátové sítě. Jsou popsány dvě základní části hardwaru, a to senzorový uzel a základní stanice. Dále jsou představeny základní ...
 • Energetické audity v programu EINSTEIN 

  Dadej, Vincent
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití programu EINSTEIN při vypracovaní energetického auditu. Nejprve je popsána problematika energetického auditu a jeho procedura. V další části, jenž tvoří náplň bakalářské práce, jsou ...
 • The energy performance of vacuum evaporators for liquid digestate treatment in biogas plants 

  Vondra, Marek; Máša, Vítězslav; Bobák, Petr (PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018-03-01)
  Vacuum evaporation is an efficient method for reducing the volume of liquid digestate (LD) from biogas plants (BGP). Furthermore, thickening LD in BGP contributes to the efficient utilization of waste heat and also reduces ...
 • Hmotnostní a energetická bilance prádelny budoucnosti 

  Galčáková, Alena
  Táto práce řeší problém určování energetické náročnosti profesní údržby prádla. Představuje výpočtové modely bubnové sušičky s parním ohřevem a kalandru, za pomoci kterých se snaží popsat faktory ovlivňující energetickou ...
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Integrace plynové mikroturbíny do energetického systému prádelny 

  Tofel, Jan
  Tato práce se zabývá možností integrace plynové mikroturbíny do energetického systému prádelny. Popisuje systém profesní údržby prádla a představuje v průmyslové praxi používaná zařízení. Je zpracováno několik možných ...
 • Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie 

  Jiruška, Adam
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS 

  Bobák, Petr
  Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s ...
 • Nejistoty měření průtoku páry 

  Barabášová, Iveta
  Práce se zabývá analýzou nejistoty měření. Teoretické znalosti prezentované v úvodních kapitolách jsou aplikovány na nepřímé měření průtoku páry pomocí clony. Výpočet průtoku páry je založen na znalosti hodnoty tlakového ...
 • Odpadní teplo v rámci průmyslové prádelny 

  Svoboda, Adam
  Tato práce se zabývá profesní údržbou prádla a rešerší o komerčně dodávaných možnostech využití odpadového tepla v rámci průmyslové prádelny. Popisuje odpadové proudy z provozu modelu experimentální prádelny LENP NETME ...
 • Patentovaná řešení strojních zařízení velkokapacitní prádelny 

  Čermák, Martin
  Práce se zabývá problematikou právní ochrany technických řešení na národní i mezinárodní úrovni a zaměřuje se na postup vytváření patentových rešerší. Výstupem je přehled již chráněných řešení v oblasti snižování energetické ...
 • Použitelnost Simulinku pro modelování prádelenského procesu 

  Sobočík, Robert
  Práce je rozdělená do dvou částí. První část má rešeršní charakter. Obecně popisuje matematické modelování a simulace, program MATLAB Simulink a prádelenský proces. Druhá část je věnována matematickému modelu průmyslové ...
 • Prací proces a jeho nároky na energii a vodu 

  Barabášová, Iveta
  Práce představuje profesionální praní prádla ve vsádkové pračce. Cílem je určení spotřeb vody a energií během jednoho pracího cyklu na základě archivních dat Laboratoře energeticky náročných procesů, NETME Centre. Data ...
 • Snižování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

  Bobák, Petr
  Práce se zabývá procesem profesní údržby prádla (PÚP) a způsoby, jak snižovat jeho požadavky na energie a další provozní komodity. PÚP představuje specifický energeticky náročný proces, jehož účelem je navrátit použitému ...
 • Squirrel: Webový framework v jazyce Swift 

  Klembara, Filip
  Cieľom tejto práce je vytvoriť framework v jazyku Swift, ktorý umožňuje tvorbu webových aplikácií a je jednoducho použiteľný, pracuje s databázou MongoDB, ponúka vlastný šablónovací systém, minimalizuje potrebu programovania ...
 • Studie provozu plynové mikroturbíny 

  Horník, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na studii provozu plynové mikroturbíny. Její teoretická část seznamuje čtenáře s plynovou mikroturbínou. Praktická část se zaměřuje na její využití v provozu průmyslového praní prádla. Analytická ...
 • Systém na využití odpadního tepla s tepelným čerpadlem 

  Toman, Filip
  Obsahem této bakalářské práce je určení konfigurace a parametrů systému na využití tepla z odpadní vody z praček s využitím tepelného čerpadla. V první části se práce zabývá principem a konstrukcí tepelných čerpadel, dále ...