Now showing items 1-6 of 6

 • Měření koncentrací vybraných složek ve spalinách 

  Stach, Vítězslav
  Tato práce se zabývá měřením vybraných složek ve spalinách, které vznikají při spalování odpadu. Uvádí předepsané horní limity a českou i evropskou legislativu, která reguluje a upravuje provoz spaloven odpadu. Práce se ...
 • Recyklace fosforu z odpadních vod 

  Szotkowski, Matěj
  Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím ...
 • Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního hořáku 

  Zifčáková, Barbora
  Mezi základní komponenty nízkoemisních hořáků patří palivové trysky, jejichž funkcí je distribuce paliva do spalovací komory. Jedním z ukazatelů kvality trysky je tzv. rychlostní součinitel, který vyjadřuje, s jakou účinností ...
 • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

  Bojanovský, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
 • Technologie odstranění oxidů síry (SOx) ze spalin pro velká spalovací zařízení 

  Hrubý, Radomír
  V zadaném velkém spalovacím zařízení se spaluje palivo s velkým obsahem síry. Stávající metoda odsiřování nebude schopna splnit nové emisní limity, proto je cílem této práce navrhnout adekvátní odsiřovací zařízení. Teoretická ...
 • Vliv typu atomizačního média na kvalitu spalování kapalných paliv 

  Bojanovský, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální zjištění vlivu atomizačního média na charakteristické parametry spalování kapalných paliv, konkrétně methylesteru řepkového oleje. Měření probíhalo na horizontální, vodou hlazené ...