Now showing items 1-20 of 20

 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Energetické štítky elektrických spotřebičů 

  Diblík, Jan
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval energetickými štítky elektrických spotřebičů. Postupoval a řídil jsem se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v rámci přípravy ČR na vstup do EU zavádí v souladu s ...
 • Energetické využití biomasy 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Hlavním cílem mé bakalářské práce je seznámení se způsoby přeměny biomasy na energetický potenciál a jeho využití. Poté je uveden ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Mišinger, Ondřej
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu na hladinách nízkého i vysokého napětí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů kompenzace účiníku a na důvody, proč se kompenzace provádí. Je uvedeno základní ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Vývoda, Marek
  Obsah této práce zahrnuje tři základní kapitoly, pojednávající jednak o popisu kvalitativních parametrů napájecího napětí a jednak o měření a vyhodnocení zjištěných dat. Teoretickou část tedy tvoří úvodní kapitola, ve které ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Macoszek, Pavel
  Tato práce obsahuje čtyři základní kapitoly, které popisují kvalitativní parametry napájecího napětí a měření a vyhodnocení získaných dat. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. V úvodní kapitole jsou popsány hlavní ...
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Návrh autonomního zdroje elektrické energie 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl pojednat o možném využití autonomních (tedy nezávislých) zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu. První část bude zaměřena na rozdělení těchto zdrojů z hlediska přeměny různých druhů ...
 • Návrh parní odběrové kondenzační turbíny v Precheza, a.s. 

  Pavelka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení s parní odběrovou kondenzační turbínou v akciové společnosti Precheza. V teoretické části této práce je popsána energetická situace v podniku a prvotní úvahy o využití tepla, ...
 • Odolnost spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Bok, Jaromír
  Disertační práce je věnována problematice poklesů a krátkodobých přerušení napětí, souhrnně označovaných jako události na napětí, vyskytujících se v el. sítích a jejich vlivu na připojené el. spotřebiče, přičemž se výhradně ...
 • Optimalizace nepřímého odporového ohřevu 

  Havránek, Miroslav
  Nepřímý odporový ohřev je jedním z mnoha způsobů jak ohřívat (tavit) vsázku. Používá se především v metalurgii pro tavení měkkých kovů. Principiálně vychází z přímého odporového ohřevu (Jouleova zákona). U nepřímého ...
 • Parametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Šlezingr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popsáním parametrů kriteriálních mezních křivek odolnosti jednofázových spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí. Mezní křivka je závislost nejmenší možné velikosti efektivní hodnoty ...
 • Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů 

  Popek, Jiří
  Přístrojové transformátory proudu a proudové senzory jsou přístroje, které nejčastěji slouží k měření proudů v soustavách vysokého napětí. Jejich úkolem je převádět měřené proudy na hodnoty, které jsou zpracovatelné měřicími ...
 • Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny 

  Borski, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. ...
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Pastorek, Jaroslav
  Bakalárska práca rieši problematiku ustáleného chodu vedenia 110 kV. Je všeobecne známe, že toto vedenie patrí do distribučnej sústavy napäťovej hladiny vvn (veľmi vysoké napätie) a používa sa na prenos veľkého množstva ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Vyhodnocování napěťových událostí s ohledem na odolnost spotřebičů 

  Švindrych, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním napěťových událostí s ohledem na odolnost spotřebičů. Diplomová práce je rozdělena na tři základní logické celky. V první části jsou popsány napěťové události, jejich definice, ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ČR 

  Kopička, Marek
  Tato práce se zabývá úvahou nad skladbou energetických zařízení v ČR. Je zde popsán jejich vývoj z hlediska: spotřeby elektrické energie, skladby energetických zařízení a cen za elektřinu. Dále je zde popsána struktura ...
 • Způsoby vytápění rodinného domu 

  Ševčík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení čtyř vybraných technologií používaných k vytápění a návrh otopné soustavy. Úvodní část se zabývá problematikou vytápění rodinného domu, druhy otopných soustav a vlivy ...