Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
 • Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 

  Pálka, Václav
  Tato práce popisuje návrh a problematiku konstrukce bezdotykového měřiče výšky vodní hladiny v uzavřeném prostoru (typicky studni) do vzdáleností měření jednotek metrů. Dílo obsahuje teoretický rozbor možných způsobů měření ...
 • Dálkové spínání elektrických spotřebičů mobilním telefonem 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá riešením diaľkového spínania elektrických zariadení pomocou GSM. V prvej časti zhŕňa požiadavky a vymenúva možnosti riešenia vzhľadom na ich jednoduchosť a možnosť zabezpečenia proti rušeniu a bezpečnosti ...
 • Hloubková mapa s využitím zařízení Kinect 

  Němec, Pavel
  Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je seznámit se s různými metodami jejího ...
 • Hodnocení vlivu různých aspektů na kvalitu v 3DTV: Subjektivní testy 

  Slíž, Martin
  Práce se zabývá studiem aspektů, které ovlivňují kvalitu obrazu 3D TV systémů. Je zaměřena na porovnání televizorů stejné značky s rozdílnou úhlopříčkou a porovnává změnu vjemu hodnotitelů při změně tohoto parametru. ...
 • Identifikace objektů v obraze 

  Štěpán, Filip
  Cílem práce je vytvoření algoritmu pro identifikaci objektu v obraze. Výsledný program bude schopen zpracovat reálná obrazová data. Z tohoto důvodu je důraz kladen zejména na složitost prostředí, ve kterém se objekty ...
 • Identifikace objektů v obraze 

  Zavalina, Viktoriia
  Tato práce popisuje postupy, pro detekci objektů v obraze. Obsahuje teoretickou, praktickou a experimentální častí. Teoretická část se zabývá popisem reprezentace obrazu, metod předzpracovaní, a metod detekce a identifikace ...
 • Inovace programu pro návrh analogových kmitočtových filtrů 

  Boleček, Libor
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit k návrhu příčkových kmitočtových filtrů. vývoji programu byl použit programovací jazyk c++ a programovací prostředí C++ builder. Metodika návrhu těchto ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Sledování osoby pódiovým osvětlením s využitím kamery 

  Rajnoch, David
  Diplomová práce se věnuje navržení a sestrojení systému pro detekci osoby v obraze a její sledování světelnym kuželem. Teoretická část popisuje metody detekce a sledování, v praktické části je vybrán vhodny hardware a na ...
 • Srovnání standardů VP9 a H.265 pro kódování videosekvencí 

  Fendrich, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním vlastností standardů VP9 a HEVC (H.265), vyvinutých pro kódování videa zejména ve vysokém rozlišení. Teoretická část práce se zaměřuje na podrobný popis jednotlivých standardů a ...
 • Subjektivní testy vlivu obsahu scény na prostorový efekt 3D obrazu a videa 

  Kaučiarik, Filip
  Práca sa zaoberá štúdiou parametrov videosekvencií ktoré ovplyvňujú kvalitu obrazu pri sledovaní 3D snímkov a videí. Je zameraná na porovnávanie jednotlivých parametrov videosekvencie ktorými sú časová, hĺbková a priestorová ...
 • Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů 

  Boleček, Libor
  Disertační práce se zabývá vybranými partiemi digitální fotogrammetrie. V první části práce je definované téma a popsán současný stav poznání. V následujících kapitolách jsou postupně řešeny čtyři dílčí navzájem navazující ...
 • Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách 

  Boleček, Libor
  Diplomová práce zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách se zabývá prostudováním metodiky zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách a aplikací zjištěných poznatků při vytvoření počítačového softwaru. Hlavní ...