Now showing items 1-11 of 11

 • Čerpaní kalu v technologii ČOV 

  Fadrný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vhodného návrhu kalové koncovky se zaměřením na vhodnou volbu čerpadel. Volba čerpadla závisí na typu čerpaného materiálu a charakteru potrubí. Bylo provedeno několik měření pro ...
 • Čerpání pivovarského mláta 

  Hrubý, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá čerpáním pivovarského mláta. Krátce nás seznamuje s problematikou hydraulické dopravy sedimentujících a nesedimentujících směsí, s čerpadly, s návrhem potrubních tras a s technologií určenou ...
 • Čistírenské kaly - současnost a budoucnost 

  Žerava, Zdeněk
  Bakalářská práce přehledně hodnotí možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Dále je v práci zdokumentováno zacházení s kaly v letech 2003 – 2006 v České republice. Tato práce je zaměřena především na faktory ...
 • Fermentace kuchyňských odpadů 

  Dlabaja, Tomáš
  Významnou komoditou odpadů jsou biologicky rozložitelné odpady, mezi které patří také organický odpad z kuchyní a stravoven. Práce hodnotí produkci odpadů na území ČR v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. Provádí ...
 • Možnosti zpracování kalu z výroby papíru a celulózy 

  Zemanová, Kateřina
  Náplní diplomové práce je popis výroby papíru a celulózy a rozbor problematiky současných způsobů nakládání s kaly vznikajících na průmyslové čistírně odpadních vod. Důraz je přitom kladen na popis čistírenské linky, ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Lakva, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na energii větrnou. Další částí je popis jednotlivých druhů větrných elektráren z hlediska funkce, konstrukce a použití. V ...
 • Sušení čistírenských kalů solární energií 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou současných způsobů nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je porovnání finančních nákladů konvenčního sušení se sušením solárním. V první části je uvedena deskripce ...
 • Vliv specifické spotřeby flokulantu na odvodnitelnost čistírenského kalu 

  Volejník, Tomáš
  První část této diplomové práce se věnuje problematice produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. Jsou zde uvedeny jednotlivé procesy z oblasti kalového hospodářství a popsána ...
 • Vliv termické dezintegrace kalu na jeho další zpracování 

  Žerava, Zdeněk
  První část diplomové práce je věnována problematice produkce kalů, přehledně hodnotí nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující výběr způsobů nakládání s kaly a porovnání nakládání s ...
 • Využití informačních systémů v oblasti Odpadového hospodářství města 

  Šíma, Kamil
  Předmětem Bakalářské práce je problematika nakládání s odpady ve městě s počtem obyvatel nad 50 000. Zejména způsoby tříděného sběru a následného využití druhotných surovin, které se nacházejí v komunálním odpadu, příklady ...