Now showing items 1-20 of 77

 • Automatické ovládání osvětlení 

  Sůra, Lukáš
  Tato práce pojednává o návrhu automatického osvětlení pro domácnost. V každém přístupovém bodu do místnosti je navržena detekce pomocí dvou laserových paprsků. Laserové paprsky mohou být rozšířeny o senzor PIR a mechanický ...
 • Automatizace systému měření charakteristik senzorů plynu 

  Stříteský, Stanislav
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatického řízení aparatury pro měření charakteristik senzorů vodíku a následné ověření funkčnosti systému na referenčních vzorcích. Aparatura byla sestavena na ...
 • Bezpečnostní komunikátor 

  Kuřímský, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh konceptu a prototypu bezpečnostního komunikátoru, který dokáže vysílat záchranný signál z nepřístupných prostor, nebo prostor bez pokrytí GSM signálu. Práce obsahuje detailní popis ...
 • Charakterizace dielektrických vrstev na křemíkové desce 

  Fillner, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tenkými oxidovými dielektrickými vrstvami na kremíkovom substráte. Podrobnejšie skúma ich charakterizáciu a jednotlivé hodnoty parametrov vzoriek. Uplatnenie je možné nájsť v použití týchto ...
 • Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi 

  Fořt, Tomáš
  Disertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi tenkých otěru odolných tvrdých vrstev. Představuje metodu dynamického testování tenkých tvrdých vrstev na nově zkonstruovaném prototypu dynamického měřiče otěru. Přináší ...
 • Chemická pasivace povrchu křemíkových desek pro solární články 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním rôznych druhov roztokov pre chemickú pasiváciu kremíkového povrchu na testovacie účely kremíkových rezov s ich následným porovnaním. Hlavnou úlohou práce je nájsť optimálny roztok, ...
 • Částečné výboje v elektronických zařízeních 

  Mammadov, Anar
  Tato disertační práce se věnuje studiu částečných výbojů (PD) způsobených poklesem spolehlivosti a životnosti elektronických zařízení a systémů. Diagnostika PD je dnes známá metoda pro vysoké napětí u vysoko-výkonných ...
 • Částečné výboje v elektronických zařízeních pracujících na vyšších kmitočtech 

  Havlíček, Tomáš
  Předložená práce je zaměřena na rozšíření poznatků z oblasti měření a vyhodnocování částečných výbojů při kmitočtech vyšších než 1 kHz. Popisuje vybudování pracoviště pro měření částečných výbojů, včetně vypracování metodiky ...
 • Dálkově řízená sonda pro průzkum zatopených krasových oblastí 

  Široký, Daniel
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí dálkově řízené sondy pro průzkum zatopených krasových oblastí. Cílem práce je zhotovení cenově přijatelné sondy pro speleologický výzkum. Soustava senzorů a dálkově řízený ...
 • DC/DC měnič pro světelný zdroj s LED 

  Coufal, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací snižujícího měniče s vysokým pracovním kmitočtem pro napájení výkonové LED. Pojednává o možnostech dnešních LED a napěťových převodníků. Dále se zabývá výběrem vhodných rychlých součástek ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroj se superkapacitory 

  Pavlík, Arnošt
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem DC/DC měniče použitelného pro záložní zdroj se superkapacitory. V dokumentu jsou popsány teoretické poznatky zahrnující technologii superkapacitorů, základních DC/DC měničů a ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje se superkapacitory 

  Fridrich, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací DC/DC měniče se superkondenzátory, který pracuje s vstupním napětím 36 V ze zdroje napájení, následně ukládá energii do superkondenzátorů s maximálním napětím 5,6 V a dále zvyšuje napětí ...
 • Development of Light Emitting Electroluminescent Device by Means of Material Printing 

  Hrabal, Michal
  Cílem této práce je vývoj světelného zdroje založeného na technologii tlustostěnného elektroluminiscenčního panelu napájeného střídavým napětím (ACPEL). V současné době se jedná se o jedinou technologii založenou na metodách ...
 • Diagnostika pasivačních vrstev pro křemíkové solární články 

  Sládek, Karel
  Práce se zabývá srovnáním současných a perspektivních typů pasivačních a antireflexních vrstev u křemíkových solárních článků. Teoretická část popisuje vhodnou metodiku pro charakterizaci těchto vrstev a zaměřuje se na ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory 

  Mašlan, Stanislav
  Simulace a porovnání různých typů diferenčních zesilovačů.
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Dvojčinný laboratorní spínaný zdroj se symetrickým výstupem 

  Burda, Petr
  Dvojčinný laboratorní spínaný zdroj se symetrickým výstupem 2x0-30 V/5 A, primárně regulovatelný prostřednictvím ovládacích prvků (tlačítka, rotační inkrementální snímač polohy) a následným zobrazením na alfanumerickém LCD ...
 • Dynamické testování solárních článků 

  Šneidr, Radim
  Náplní mé diplomové práce je ověření metody dynamického testování solárních fotovoltaických článků. Měřicí postupy pro určení jednotlivých parametrů náhradního schématu fotovoltaického článku byly ověřeny na základě testování ...
 • Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace 

  Nováková, Tereza
  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se zabývá jednotlivými ...