Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza a návrh změn systému odměňování a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Segeďová, Eva
  Tato bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti Antreg, a. s. Teoretická část objasňuje základní pojmy, které se týkají oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců. Praktická část ...
 • Efektivní financování podnikatelské činnosti 

  Havlíčková, Barbora
  Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ...
 • Efektivní financování podniku 

  Neubauer, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na financování investičního záměru firmy Tomášek Milan – TOMEX. Práci tvoří finanční analýza firmy za roky 2006 až 2008, její zhodnocení a formulace návrhů na zlepšení situace podniku. Na základě ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Karlubíková, Michaela
  Témou tejto bakalárskej práce je „Financovanie z fondov EU“. Teoretická časť vysvetľuje problematiku regionálnej politiky a praktická časť obsahuje samostatný projekt. Cieľom projektu je získanie dotácie z fondov EÚ pre ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Bureš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Černá, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Vyškov. V první části je popsána nezaměstnanost a trh práce z teoretického hlediska. V následující analytické části je zobrazen stávající stav na trhu ...
 • Návrh řešení nezaměstnanosti 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Břeclav. Zabývá se faktory, které nezaměstnanost ovlivňují, zkoumá současnou výši a vývoj nezaměstnanosti a v závěru uvádí možnosti, jak bojovat s jejím snížením.
 • Podnikatelský plán 

  Srněnská, Jana
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu. Teoretická východiska práce obsahují jednotlivé kroky vedoucí k sestavení tohoto dokumentu a pojednávají o základních pojmech souvisejících s podnikatelskou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vítek, Kamil
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz kavárny. Práce je tvořena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definované pojmy podnikatelský ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mucha, Roman
  Bakalářská práce navrhuje možnost realizace projektu poradenských a asistenčních služeb. Poradenskými a asistenčními službami se v této práci rozumí webový server a poradenská kancelář poskytující informace a rady v ...
 • Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku 

  Zemánková, Lenka; Kruntorádová, Markéta; Boušková, Štěpánka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose of the article This article is an illustrative case study describing usage of EVA indicator in chosen specific company. Key part of the article deals with application of EVA indicator in company. It consists of ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Halaštová, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných zdrojů, zvláště ze Strukturálních fondů Evropské unie. Obsahuje informace o podání registrační žádosti o dotaci na realizaci projektů na ochranu ...
 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Prát, Šárka
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití financí ze Strukturálních fondů Evropské unie k spolufinancování projektu Poradce, který by ráda realizovala nezisková organizace Vysočina Education. Práce obsahuje vypracovaný ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Hoch, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, výnosů a případným vytvořením modelu nápravy problému. Pro tuto analýzu jsem si vybral podnik zaměřující se na oblast nábytkářství, který se nachází v Třebíči. Jedná se o Jitona a.s.
 • Tvorba projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Dupal, Ivo
  Má bakalářská práce se zabývá tématem financování ze Strukturálních fondů Evropské unie. Toto téma je velmi diskutované, neboť z těchto fondů jsou pro každý členský stát Evropské unie, včetně České republiky, vyčleněny ...