Now showing items 1-20 of 26

 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Analýza inverzních repetic v genomu lidských patogenů 

  Hanzlíková, Anna
  Patogeny jsou organismy, které jsou příčinou různých onemocnění hostitele. Patří zde: priony, viry, bakterie, houby, prvoci a živočichové. Tato bakalářská práce je zaměřená konkrétně na viry, způsobující lidská onemocnění ...
 • Analýza změn genomu C. necator po evoluční adaptaci 

  Kroupa, Štěpán
  Tato práce se zabývá analýzou mutačních změn bakteriálních populací Cupriavidus necator H16 po evoluci za různých stresových podmínek. Tato analýza byla provedena zpracováním dat z metody sekvenování genomu „Next Generation ...
 • Biochemická analýza DNA interakčních partnerů 

  Valchová, Michaela
  Tato práce byla zaměřena na analýzu DNA. Nejprve byly hybridizovány fluorescenčně značené oligonukleotidy, které byly následně podrobeny HRM analýze, kdy byly zjišťovány teploty tání oligonukleotidů v závislosti na daném ...
 • Biologické účinky látek izolovaných z jedinců řádu Isoptera 

  Dušková, Simona
  Tato diplomová práce byla zaměřena na sledování viability eukaryotických a prokaryotických buněk po působení chemických látek izolovaných z termitů. V poslední době přibývají důkazy především o antibakteriálních a ...
 • G-quadruplexes in the Archaea Domain 

  Brázda, Václav; Luo, Yu; Bartas, Martin; Kaura, Patrik; Porubiaková, Otília; Šťastný, Jiří; Pečinka, Petr; Verga, Daniela; Da Cunha, Violette; S. Takahashi, Tomio; Forterre, Patrick; Myllykallio, Hannu; Fojta, Miroslav; Mergny, Jean-Louis (MDPI, 2020-09-21)
  The importance of unusual DNA structures in the regulation of basic cellular processes is an emerging field of research. Amongst local non-B DNA structures, G-quadruplexes (G4s) have gained in popularity during the last ...
 • G4Killer web application: a tool to design G-quadruplex mutations 

  Brázda, Václav; Kolomazník, Jan; Mergny, Jean-Louis; Šťastný, Jiří (2020-05-15)
  G-quadruplexes (G4) are important regulatory non-B DNA structures with therapeutic potential. A tool for rational design of mutations leading to decreased propensity for G4 formation should be useful in studying G4 functions. ...
 • In-depth Bioiformatic Analyses of Human SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, and Other Nidovirales Suggest Important Roles of Noncanonical Nucleic Acid Structures in Their Lifecycles 

  Bartas, Martin; Brázda, Václav; Bohálová, Natália; Cantara, Alessio; Volná, Adriana; Stachurová, Tereza; Malachová, Katerina; Brázdová Jagelská, Eva; Porubiaková, Otília; Cerven, Jirí; Pečinka, Petr (Frontiers, 2020-04-03)
  Noncanonical nucleic acid structures play important roles in the regulation of molecular processess. Considering the importance of the ongoing coronavirus crisis, we decided to evaluate genomes of all coronaviruses sequences ...
 • The influence of quadruplex structure in proximity to p53 target sequences on the transactivation potential of p53alpha isoforms 

  Porubiaková, Otília; Bohálová, Natália; Inga, Alberto; Vadovičová, Natália; Coufal, Jan; Fojta, Miroslav; Brázda, Václav (MDPI, 2020-01-14)
  p53 is one of the most studied tumor suppressor proteins that plays an important role in basic biological processes including cell cycle, DNA damage response, apoptosis and senescence. The human TP52 gene contains alternative ...
 • Izolace a analýza DNA se zaměřením na mikroorganismy důležité v potravinářství 

  Čutová, Michaela
  Identifikace bakteriální DNA se skládá z několika kroků: lyze buněk, izolace a purifikace DNA, precipitace ethanolem a identifikace bakteriálního kmene pomocí PCR, případně i jiných molekulárně biologických metod. Každý ...
 • Izolace a charakterizace alfa izoforem proteinu p53 

  Vojsovič, Matúš
  Proteín p53 je transkripčný faktor zabraňujúci vzniku nádorov, ktorý sa zaraďuje do skupiny tumor supresorových proteínov. Medzi hlavné funkcie p53 patrí regulácia bunkového cyklu, interaguje s DNA a taktiež poskytuje ...
 • Molekulárně biologická charakterizace vybraných producentů PHA 

  Kubáčková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá molekulárně biologickou charakterizací vybraných producentů polyhydroxyalkanoátů (PHA). V rámci práce byly pomocí molekulárně biologických metod identifikovány a charakterizovány PHA produkující ...
 • Optimalizace izolace DNA jogurtových kultur a její detekce pomocí RT-PCR 

  Šurková, Alice
  V rámci práce byla optimalizována izolace DNA z čistých jogurtových kultur i z jogurtových výrobků. Izolovaná DNA byla následně podrobena analýze pomocí RT-PCR. V první části práce byla vyhodnocena izolace DNA z čistých ...
 • Optimalizace izolace mutantního proteinu p53 a jeho DNA vazebné vlastnosti 

  Osadchuk, Olha
  Protein p53 je jednou z nejdůležitějších molekul v lidském těle. P53 reguluje celou řadu procesů v buňce, jako je například oprava DNA, buněčný cyklus nebo indukce apoptózy. Protein p53 je známý i jako „strážce genomu“. ...
 • Optimalizace izolace plazmidové DNA pomocí magnetických částic 

  Chlopková, Barbora
  Teoretická část práce shrnuje poznatky ohledně izolace a přečištění plasmidové DNA a nukleových kyselin jako takových. Plasmidová DNA se používá často v genovém inženýrství jako vektor pro přenos určitého genu do buňky. ...
 • Použití vysokorozlišovací analýzy křivek tání ke studiu baktérií mléčného kvašení 

  Knápková, Monika
  V současné době roste zájem o užívání probiotických výrobků a na trhu je jich celá řada. S rostoucím zájmem je kladen i větší důraz na identifikaci deklarovaných probiotických mikroorganismů. Přesná identifikace mikrobiálního ...
 • Produkce a purifikace izoforem proteinu p53 v bakteriálním expresním systému 

  Vadovičová, Natália
  Protein p53 není jediným proteinem, který je kódován tumor-supresorovým genem TP53. Alternativním sestřihem, alternativním použitím promotoru a alternativními počátky translace může dojít k expresi až jedenáct dalších ...
 • Příprava a exprese izoforem proteinu p53 pomocí GATEWAY expresního systému 

  Wikarská, Monika
  Produktom tumor-supresorového génu TP53 je proteín p53 a vďaka dvom promótorom a alternatívnemu zostrihu aj jeho 11 izoforiem skrátených z N- a/alebo C- terminálneho konca. Izoformy p53 sa nachádzajú v zdravom aj nádorovom ...
 • Příprava DNA s lokálními strukturami 

  Lofítková, Ellen
  V práci jsem se soustředila na kvadruplexy a křížové struktury DNA. Byly zkoumány plazmidy pBluescript a od něj odvozené vložením oligonukleotidové sekvence. In silico analýzou v QGRS Mapper a Palindrome analyser byly ...
 • Příprava konstruktů pro izolaci proteinů a jejich testování 

  Osadchuk, Olha
  Tato práce je zaměřená na popis produkce rekombinantních proteinu. Pro studium dané problematiky byl zvolen protein p53, který je jedním z hlavních nádorových supresorových proteinu. Protein p53 je zodpovědný za regulaci ...