Now showing items 1-2 of 2

  • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

    Brňák, Matúš
    Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
  • Změkčování poly(3-hydroxybutyrátu) 

    Brňák, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá zmäkčovaním PHB vybranými typmi zmäkčovadiel. Vplyv zmäkčovadiel je porovnávaný medzi sebou vzhľadom na ich vlastnosti a štruktúru. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o zmäkčovaní polymérov ...