Now showing items 1-10 of 10

 • Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes 

  Mazánková, Věra; Sťahel, Pavel; Matoušková, Petra; Brablec, Antonín; Čech, Jan; Prokeš, Lubomír; Buršíková, Vilma; Stupavská, Monika; Lehocký, Marián; Ozaltin, Kadir; Humpolíček, Petr; Trunec, David (MDPI, 2020-11-13)
  Polyoxazoline thin coatings were deposited on glass substrates using atmospheric pressure plasma polymerization from 2-ethyl-2-oxazoline vapours. The plasma polymerization was performed in dielectric barrier discharge ...
 • Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance 

  Sťahel, Pavel; Mazánková, Věra; Tomečková, Klára; Matoušková, Petra; Brablec, Antonín; Prokeš, Lubomír; Jurmanová, Jana; Buršíková, Vilma; Přibyl, Roman; Lehocký, Marián; Humpolíček, Petr; Ozaltin, Kadir; Trunec, David (MDPI, 2019-12-12)
  Polyoxazolines are a new promising class of polymers for biomedical applications. Antibiofouling polyoxazoline coatings can suppress bacterial colonization of medical devices, which can cause infections to patients. However, ...
 • Depozice plazmových polymerů 

  Malá, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci a přípravu tenkých polymerních vrstev plazmochemickou depozicí z plynné fáze na plošný substrát z křemíku. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace pro povrchovou úpravu nanomateriálů 

  Dřímalková, Lucie
  Přesný mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je ...
 • Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace 

  Holíková, Lenka
  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě ...
 • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

  Klímová, Edita
  Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
 • Interakce plazmatu s kapalnou fází 

  Němcová, Lucie
  Disertační práce se zabývá detailním studiem vlastností různých elektrických výbojů generovaných ve vodných roztocích. Tyto výboje se staly v posledním desetiletí velmi populárním tématem, a to zejména díky mnoha praktickým ...
 • Studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par 

  Teslíková, Ivana
  Cílem předkládané diplomové práce je studium dohasínajícího dusíkového plazmatu pomocí titrace rtuťových par. Dohasínající dusíkové plazma je zkoumáno již řadu let jak z hlediska teoretického, tak i pro praktické využití. ...
 • Studium procesů v dohasínajícím plazmatu 

  Soural, Ivo
  V této práci bylo studováno dohasínající plazma pomocí optické emisní spektroskopie. Výboj v proudícím režimu byl vytvářen stejnosměrným proudem 45 až 200 mA v Pyrexové a křemenné trubici. Emise tří spektrálních systémů ...