Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Automatizace navrhování některých prvků ocelových konstrukcí 

  Kopeček, Josef
  Cílem předkládané práce je vytvoření programu pro automatizované posouzení šroubových a svarových spojů. Program využívá postupů uvedených v ČSN EN 1939 1 8. Správnost vytvořeného programu je ověřena porovnáním vhodně ...
 • Návrh a posouzení dřevěné kopule 

  Hušek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je provedení návrhu a posouzení zastřešení tvaru kopule. Úvodní kapitoly jsou věnovány návrhu samotné geometrie kopule s důrazem na její modifikaci pro účely optimalizace tvaru a struktury. ...
 • Návrh a posouzení sanace historické dřevěné konstrukce 

  Nováková, Ľubica
  Bakalárka práca „ Návrh a posouzení sanace historického dřevěné konstrukce“ sa zaoberá návrhom a posúdením nových nahradených prvkov – protéz. Rieši taktiež návrh a posúdenie spojov nových prvkov s pôvodnými. Protézy je ...
 • Návrh a posouzení zastřešení rekreačního objektu 

  Florek, Jozef
  Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie zastrešenia prístavby k hotelovému objektu. Práca rieši tri rozličné varianty strešných konštrukcií. Pre každý variant je navrhnutá geometria a zaťaženie, na základe ...
 • Řešení stability prutových konstrukcí 

  Baxant, Radek
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stability štíhlých prutů zejména v ocelových konstrukcích. Před posuzováním prutů v rámových konstrukcích je zjišťován vliv nastavení výpočetního modelu na výsledné hodnoty.Počáteční ...
 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Statická analýza a modelování ocelové konstrukce metodou konečných prvků 

  Vojtek, Jiří
  Tvorba konečně prvkového modelu ocelové konstrukce v programu Scia Engineer. Vyhodnocení vypočtených napětí s využitím lineárního a nelineárního výpočtu na vybraném rámu z konstrukce. Porovnání míry zvýšení únosnosti ...
 • Statická analýza konstrukce administrativní budovy 

  Koch, Filip
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou nosné konstrukce polyfunkčního objektu atypického půdorysného tvaru. Práce obsahuje statické posudky hlavních prvků konstrukce. Spodní stavba je provedena ze železobetonu. Horní ...
 • Statická analýza některých typů dřevěných konstrukcí 

  Čáslavová, Sandra
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu krovových konstrukcí, rozborem a zhodnocením jejich rozdílů v chování. Práce je zaměřena na posouzení tradičních krovů, vytvoření jejich rovinných modelů, které jsou navzájem porovnány. ...
 • Statická analýza pružně podepřených konstrukcí 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na porovnání statických výpočtů na různých typech modelů. Ty jsou vypočítány jak ručními výpočty, tak v programu RFEM. Bez použití softwaru jsou vytvořeny zjednodušené prutové modely na pevných a pružných ...
 • Statické řešení dřevostavby 

  Burza, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení krovu dřevostavby. První část se zabývá zatížením působícím na prostorově složitý krov, který je modelován ve výpočtovém programu Scia Engineer 2012. Dále jsou v práci posuzovány ...
 • Statické řešení konstrukcí dřevěných halových objektů 

  Koch, Filip
  Předmětem bakalářské práce je navržení a posouzení zastřešení skladovací haly. Práce řeší 4 odlišné typy střešních konstrukcí pro halu o půdorysných rozměrech 12 x 24 m. Pro každou konstrukci je stanovena geometrie, zatížení, ...
 • Studie chování konstrukcí dřevěných lávek 

  Vitásková, Petra
  Diplomová práce „Studie chování konstrukcí dřevěných lávek“ se zabývá statickými modely dřevěných mostů a lávek. Práci tvoří především studie chování historického dřevěného mostu v obci Černvír na Vysočině. Na základě ...
 • Studie chování ocelových rámů v závislosti na tuhosti styčníků 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce „Studie chování ocelových rámů v závislosti na tuhosti styčníků“ se zabývá výpočtem reálné tuhosti styčníků metodou komponent a porovnává jejich vliv na chování ocelové konstrukce při lineárním výpočtu ...
 • Studie chování tradičních tesařských konstrukcí 

  Šafránková, Lucie
  Bakalářská práce „Studie chování tradičních tesařských konstrukcí“ se zabývá analýzou chování tradičních dřevěných krovů. Na základě skutečného provedení konstrukcí krovů jsou vytvořené prostorové výpočtové modely, jednotlivé ...
 • Studie řešení stability dřevěných konstrukcí 

  Hetver, Jan
  V této práci je prezentována tvorba výpočtového modelu skutečného dřevěného krovu na hranici kolapsu. Model byl řešen lineárně a geometricky nelineárně a výsledky byly vyhodnocovány. Cílem práce bylo vystihnout skutečné ...
 • Studie statického chování vybraných zemědělských objektů 

  Horský, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem statického chování zemědělských objektů, zhodnocením jejich stávajících stavů, pomocí rovinných a prostorových modelů konstrukcí. Do těchto modelů jsou přidány nebo jsou v nich ...