Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Dopady zavedení eura na hospodaření firmy 

  Hrabec, Filip
  Diplomová práce analyzuje dopady zavedení eura na hospodaření vybrané firmy. Vstup České republiky do měnové unie se projeví pozitivními a negativními změnami, které budou působit na všechny subjekty v ekonomice. V práci ...
 • Dopady zavedení eura na hospodaření firmy 

  Bergová, Hana
  Cíl předkládané diplomové práce spočívá v identifikaci vlivů zavedení eura na hospodaření firmy Jihomoravská armaturka spol. s.r.o., z hlediska pozitivních a negativních stránek této změny. Literární rešerše se zabývá ...
 • Družstevní forma financování bytové výstavby 

  Holý, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení družstevní bytové výstavby jako jedné z efektivních cest ze současné úvěrové krize financování bytové výstavby. Specifikuje a srovnává jednotlivé modely financování nové bytové ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro tyto fondy jsou vymezeny velké finanční prostředky, a proto se na ně snaží dosáhnout co nejvíce subjektů. Hlavním cílem je ...
 • Hodnocení finanční situace stavební firmy 

  Daňhelová, Magda
  Hodnocení finanční situace stavební firmy ukazuje a užívá metody a nástroje vedoucí k posouzení finanční situace, stability, likvidity a rentability této společnosti. Finanční analýza spočívá v hodnocení stavu a minulého ...
 • Podnikatelský plán na založení jazykové školy 

  Žatek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení malé regionální jazykové školy. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace trhu a dalších analýz, obsahuje návrh řešení, který firmě ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Burša, Vít
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...
 • Vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy 

  Přichystal, Dušan
  Cílem diplomové práce je objasnit vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy. První kapitola se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti firem ve vztahu k měnovému kurzu. Druhá kapitola se pak zabývá ...