Now showing items 1-14 of 14

 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadní papíroviny - zdroj suroviny pro výrobu kapalných biopaliv 

  Brummer, Vladimír
  Táto diplomová práca je zameraná na proces enzymatickej hydrolýzy lignocelulózového materiálu – odpadového papiera ako zdroj suroviny pre výrobu kvapalných biopalív. V teoretickej časti práce sú zhrnuté doposiaľ používané ...
 • Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech 

  Osička, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je katalytická oxidace, která patří mezi moderní technologie pro odstraňování emisí VOC a CO z odpadních vzdušin. V úvodu této práce jsou definovány základní pojmy. Poté jsou shrnuty ...
 • Měření vybraných fyzikálních vlastností odpadních vod z bioplynových stanic 

  Rebej, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá odpadními vodami z bioplynových stanic. Práce podává stručný přehled o jejich chemických vlastnostech, využití a zpracovaní. Hlavním cílem práce je návrh a realizace experimentů ke stanovení ...
 • Nakládání s biologickým odpadem ze zpracování vajec 

  Zich, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše možných využití vaječného odpadu, přičemž důraz je kladen na farmaceutický průmysl. Nejdříve je popsáno běžné nakládání s tímto odpadem včetně legislativy a také je vysvětleno, ...
 • Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování 

  Knob, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Cílem práce je experimentálně ověřit vliv vybraných provozních parametrů a protipěnících látek na pěnění fermentačních zbytků (FZ) ...
 • Recyklace fosforu z odpadních vod 

  Szotkowski, Matěj
  Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím ...
 • Snížení emisí SO2 ve spalinách z fluidního kotle 

  Tesař, Jan
  Úkolem práce je navrhnout technologii odsíření spalin fluidního kotle. Současný stav technologie není schopen zajistit odsíření spalin na požadovanou úroveň. Z tohoto důvodu je potřeba vybudovat dodatečné odsiřovací zařízení. ...
 • Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou 

  Růžička, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových ...
 • Současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních plynů 

  Kudela, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice čištění průmyslových odpadních plynů. V první části je popsána legislativní stránka ochrany životního prostředí včetně role dokumentů BREF a současný stav v oblasti emisních ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech I 

  Knob, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z nedřevní biomasy v kotlech. V první části teoretické rešerše je biomasa obecně popsána z pohledu paliva, se zaměřením na vlastnosti určující její vhodnost pro přímé spalování ...
 • Využití řas pro produkci biomasy a bioproduktů 

  Slonek, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s využitím řas k produkci biomasy a bioproduktů. Úvodní část práce je věnována taxonomickému rozdělení řas a základnímu shrnutí charakteristik jednotlivých skupin ...
 • Výroba kapalných biopaliv s využitím enzymatické hydrolýzy odpadního papíru 

  Roštek, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršným zhrnutím aktuálnych poznatkov o procese enzymatickej hydrolýzy, s vyžitím odpadového papiera ako suroviny, za cieľom jeho konverzie na kvapalné biopalivo. V rámci práce sú zhrnuté ...
 • Zařízení pro zneškodňování odpadních plynů katalytickou oxidací 

  Brummer, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro odstraňování těkavých organických látek (VOC) a oxidu uhelnatého (CO) metodou katalytické oxidace a volbou vhodných technologických podmínek pro tuto technologii. Úvod práce je ...