Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Analýza účinků zkratového proudu v rozváděči 

  Prokop, Jan
  Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků zkratových proudů, přesněji dynamických účinků zkratových proudů na rozváděč (kabelovou koncovku). Práce byla určena pro konkrétní konstrukční zadání dvou rozváděčových ...
 • Animace pohybu nabitých částic v elektrických polích 

  Kachlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetismu. Cílem je seznámení se s fyzikálními zákonitostmi elektrického a magnetického pole. Zejména silového působení na nabité částice pohybující se v těchto polích. ...
 • Bilance elektrodynamických sil působících na kontakt elektrického přístroje. 

  Šic, Pavel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na výpočet, simulaci a experimentální ověření elektrodynamických sil působících na pohyblivý kontakt kompaktního jističe a experimentální proudovodné dráhy. Výsledky z dílčích metod ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Diagnostika vzduchového jističe nn 

  Bartoš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na jističe nízkého napětí. Součástí je uvedena historie vývoje jističů nízkého napětí a jejich základní dělení. Následně jsou popsány štítkové hodnoty vzduchového jističe Siemens a je provedeno ...
 • Dimenzování proudovodné dráhy elektrických přístrojů 

  Šic, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku navrhování elektrických spínacích přístrojů, a to především na dimenzování proudovodné dráhy dle účinků elektrodynamických sil. V úvodní kapitole jsou analyzovány požadavky ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Elektrodynamické síly v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jevů vznikajících vlivem průchodu proudu v elektrických přístrojích se zaměřením na elektrodynamické síly. Tyto síly vznikají interakcí magnetických polí a jejich vliv se významně ...
 • Inovace technického systému s patentovou rešerší 

  Mrkvan, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou inovace technického systému pomocí metodiky TRIZ. Tato metodika využívá algoritmický přístup k řešení problému a rozděluje inovační proces na dvě části, analytickou a ...
 • Kontrola parametrů stykače nn výpočtem a měřením 

  Veselý, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá kontrolou parametrů stykače nízkého napětí výpočtem a měřením. Konkrétněji se zabývá výpočtem působícím elektrodynamických sil na pohyblivý kontakt stykače, stanovení minimální přítlačné síly na ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočt elektrických veličin nesinusového a neperiodického signálu. Pro získání relevantních ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Je zde uveden i postup výpočtu maximálního výkonu pomocí vytvořeného makra v Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočtů ...
 • Měření mechanických a elektrických veličin na dvojkovech 

  Kocian, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na bimetaly. V teoretické části je nejdříve popsán princip fungování bimetalů, poté důležité parametry bimetalu včetně matematických popisů. Dále jsou zmíněné a matematicky popsané způsoby ...
 • Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD 

  Kaser, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice obloukových ochran AFFD, jakožto důležitý ochranářský prvek do rozvaděčů proti elektrickému oblouku. Nejprve se dozvíme něco málo z historie těchto ochran a postupně se seznámíme ...
 • Návrh přístrojového transformátoru napětí odolného vůči síťovým harmonickým frekvencím 

  Mihályi, Róbert
  Táto bakalárska práca v prvej časti popisuje základné princípy fungovania transformátora. V nasledujúcich kapitolách sa zameriava na problematiku vyššie harmonické frekvencie. Následne popisuje základnú konštrukciu a ...
 • Návrh sledovacího zařízení napěťových přístrojových transformátorů pro potřeby servisu 

  Marčok, Samuel
  Témou bakalárskej práce sú prístrojové transformátory a vývoj monitorovacieho zariadenia pre účely servisu. Teoretickému základu prístrojových transformátorov je venovaná úvodná kapitola práce. Tá zároveň pojednáva o ...
 • Návrh stejnosměrného elektromagnetu 

  Mayer, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá elekromagnety a měřením na nich. Je zde popsána historie objevení elektromagnetů, princip na kterém pracují, jejich konstrukce a rozdělení dle různých kritérií. Jednotlivé základní typy jsou ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...