Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza a doporučení změny výkonového přepínače 

  Zoufalý, Marek
  V této bakalářské práci jsou popsány možnosti regulace napětí transformátorů, výkonových transformátorů a druhy regulací. Dále je zde popsán stav techniky výkonových přepínačů a uvedeni někteří významní výrobci regulací. ...
 • Analýza účinků zkratového proudu v rozváděči 

  Prokop, Jan
  Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků zkratových proudů, přesněji dynamických účinků zkratových proudů na rozváděč (kabelovou koncovku). Práce byla určena pro konkrétní konstrukční zadání dvou rozváděčových ...
 • Animace pohybu nabitých částic v elektrických polích 

  Kachlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetismu. Cílem je seznámení se s fyzikálními zákonitostmi elektrického a magnetického pole. Zejména silového působení na nabité částice pohybující se v těchto polích. ...
 • Bilance elektrodynamických sil působících na kontakt elektrického přístroje. 

  Šic, Pavel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na výpočet, simulaci a experimentální ověření elektrodynamických sil působících na pohyblivý kontakt kompaktního jističe a experimentální proudovodné dráhy. Výsledky z dílčích metod ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Dimenzování proudovodné dráhy elektrických přístrojů 

  Šic, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku navrhování elektrických spínacích přístrojů, a to především na dimenzování proudovodné dráhy dle účinků elektrodynamických sil. V úvodní kapitole jsou analyzovány požadavky ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Elektrodynamické síly v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jevů vznikajících vlivem průchodu proudu v elektrických přístrojích se zaměřením na elektrodynamické síly. Tyto síly vznikají interakcí magnetických polí a jejich vliv se významně ...
 • Inovace technického systému s patentovou rešerší 

  Mrkvan, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou inovace technického systému pomocí metodiky TRIZ. Tato metodika využívá algoritmický přístup k řešení problému a rozděluje inovační proces na dvě části, analytickou a ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočt elektrických veličin nesinusového a neperiodického signálu. Pro získání relevantních ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Je zde uveden i postup výpočtu maximálního výkonu pomocí vytvořeného makra v Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočtů ...
 • Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD 

  Kaser, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice obloukových ochran AFFD, jakožto důležitý ochranářský prvek do rozvaděčů proti elektrickému oblouku. Nejprve se dozvíme něco málo z historie těchto ochran a postupně se seznámíme ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. 

  Petrič, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh uzemňovača pre vnútorný trojpólový generátorový odpojovač spoločnosti IVEP, a.s. Hlavnou úlohou teoretickej časti diplomovej práce boli mechanické a elektrické výpočty na kontaktnom ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

  Velešík, Petr
  Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...
 • Působení elektrického proudu na kontaktní dvojici 

  Píšala, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky účinků elektrického proudu v kontaktní dvojici. Cílem je poukázat na tepelné a silové jevy, jež elektrický proud v kontaktu způsobuje, a jejich vliv na stykový ...
 • Působení sekundárních elektrických přístrojů na oteplení skříně rozváděče. 

  Dobiáš, Pavel
  Tato práce se zabývá oteplením vybraných částí rozváděče nn. V teoretické části je popsána fyzikální podstata a základní mechanismy sdílení tepla. Dále je uveden možný vliv zvýšené teploty na přístroje uvnitř rozváděče. ...
 • Rozbor technických řešení napájení drážní trakce 25kV AC 

  Zlámal, Marek
  Tato práce je rozborem problematiky napájení drážní trakce s napěťovou hladinou 25 kV AC. Toto jednofázové napájení má za následek celou řadu problémů, ke kterým se dále přidávají nepříznivé vlivy spojené s jednostranným ...
 • Simulace elektrického pole v prostoru přípojnic vn rozvaděče 

  Müller, Michal
  Cílem této práce je simulace elektrického pole v prostoru přípojnic vn rozvaděče. Přesněji je cílem nalezení místa s nejkritičtější hodnotou velikosti intenzity elektrického pole a následný návrh opatření snižující velikost ...