Now showing items 1-2 of 2

  • Model robotického stolního fotbalu 

    Bubeník, Ľubomír
    Táto práca sa zaoberá návrhom osvetlenia a scény pre model stolného robotického futbalu. Pozostáva hlavne z rozboru, aké sú možnosti osvetlenia a výberom najvhodnejšieho. Taktiež sa zaoberá návrhom správneho algoritmu, ...
  • Návrh trajektorie koncového bodu robotického ramene metodou virtuálních bodů 

    Bubeník, Ľubomír
    Diplomová práca sa zaoberá novým prístupom k vytvoreniu trajektórie robotického ramena. Prvá časť popisuje existujúce metódy plánovania trajektórie. Druhá časť sa zaoberá metódou virtuálnych bodov, implementáciou plánovania ...