Now showing items 1-20 of 25

 • Automatická detekce grafoelementů v signálu EEG 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou EEG, konkrétně detekcí grafoelementů. Cílem práce je popis metod vhodných k detekci grafoelementů a realizace dvou metod v programu MATLAB. V první části práce jsou popsány normální rytmy, ...
 • Automatická segmentace dat EEG 

  Krupka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá EEG signálem, jeho vlastnostmi, použití a způsoby zpracování. Prvním úkolem je seznámení s různými metodami automatické segmentace dat EEG signálu. Dále je předmětem realizace některých metod ...
 • Bezdrátové pohotovostní přivolání ošetřovatelské služby 

  Bubník, Karel
  Tato práce představuje a popisuje návrh a konstrukci kompletního bezdrátového pageru vhodného například pro zdravotní centra, pečovatelské domy, domácí použití, k přivolání ošetřovatelské služby. Zařízení je navrženo tak, ...
 • Bezdrátový modul akcelerometru 

  Lysoň, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje bezdrátový modul akcelerometru. Cílem práce bylo nastudovat vlastnosti a zapojení akcelerometru, navrhnout bezdrátový modul, ve tvaru hodinek, pro přenos dat z akcelerometru do PC a tento modul ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Böhm, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší základů ultraakustiky a dopplerovských metod měření rychlostí toku krve, vyhodnocováním dopplerovských signálů a jednotlivých funkčních bloků systému pro indikátor toku ...
 • Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem 

  Bureš, Michal
  Práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi generování fyziologického i patologického průběhu s využitím mikrokontroléru. Na základě seznámení se s metodami pro generování signálu byla pro realizaci použita metoda ...
 • Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem 

  Ruttkay, Michal
  Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci EKG generátoru, který využívá mikrokontrolér pro generování EKG signálu. EKG generátor je vybaven vstupem a dvěma výstupy pro snímání EKG signálu na osciloskopu. Na LCD displeji ...
 • Kožní odpor a psychogalvanický reflex 

  Trávníčková, Hana
  Cílem této práce bylo objasnit jev zvaný psychogalvanický reflex, popsat mechanizmus jeho vzniku, projev a využití. Rozebírá také strukturu kůže a její vlastnosti z hlediska vedení elektrického proudu, dále popisuje fenomén ...
 • Mapa elektromagnetických polí v GIS 

  Brachtl, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s existencí elektromagnetických polí v životním prostředí a s hygienickým předpisem pro účinky těchto polí. Dále seznámení se s funkcemi měřiče EMR-30 a seznámení se s programovým ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Otáhal, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o osvětlování pozemních komunikací a veřejných cest. Je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny základní pojmy světelné techniky a principy měření spolu s hygienickými limity pro ...
 • Modul pro řízenou stimulaci 

  Lahodný, Libor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestrojením stimulátoru řízeného pomocí počítačového rozhraní USB. V teoretickém úvodu je rozebírána problematika DC/DC měničů a jejich možné varianty. V další části úvodu jsou popsány ...
 • Modul pro záznam elektrodermální aktivity 

  Vičar, Tomáš
  Tato práce popisuje elektrodermální aktivitu (EDA) a její vznik na základě vlastností kůže a termoregulace organismu. EDA je signál mající úzký vztah k psychofyziologii a můžeme jeho pomocí vyhodnocovat nejrůznější emoční, ...
 • Monitorování dechu během terapie pacientů 

  Koťová, Markéta
  Semestrální práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí detekovat, sledovat a rozlišit hrudní a břišní ...
 • Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci 

  Strakoš, Libor
  Cílem této práce je záznam a vyhodnocení biologických signálů spjatých s činností autonomního nervového systému v reakci na podněty optického a akustického charakteru. Podněty vyvolávající změnu signálů jsou prezentovány ...
 • Odezva biologických signálu na multimediální obsah 

  Ondrášková, Lucie
  V této práci je vysvětlen pojem emoce, dimenze emocí a jak emoce souvisí s centrální nervovou soustavou. Dále jsou zde popsány výzkumy, které byly inspirací pro tuto práci, základní druhy emocí a jejich fyziologické odezvy. ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Praktické postupy v elektromyografii 

  Svobodová, Eva
  Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na prvky svalové a nervové struktury a na šíření vzruchu (signálu) mezi nimi. Další část se zabývá elektromyografií jako vyšetřovací metodou, která je využívána v lékařské ...
 • Rozpoznání a analýza záměru pohybu v signálu EEG 

  Lízal, Radek
  Tato práce obsahuje informace o vlastnostech elektroencefalogramu, o tom, jaké průběhy lze naměřit a jak se v jejich výsledku orientovat. Jsou také popsány možné faktory ovlivňující kvalitu signálu. Dále jsou rozebrány ...
 • Řízení myoelektrické protézy 

  Tomanová, Markéta
  Diplomová práce shrnuje poznatky o řízení myoelektrických protéz. Úvodní části práce se věnují problematice anatomie svalů a svalové kontrakce. Pokud jsou běžné funkce pohybu ruky omezeny, je třeba tento nedostatek kompenzovat ...
 • Řízení robotické ruky myopotenciály 

  Jablonská, Dominika
  Práce se zaobírá s měřením myopoteciálů a jejich využití při ovládání robotického ramene. Nejprve je teoreticky rozebrán elektromyografický signál, jeho snímání a následné zpracování. Je také popsáno rameno, které bude k ...