Now showing items 1-2 of 2

  • Diferenční počet a diferenční rovnice 

    Bukotin, Denys
    Tato práce se zabývá využitím diferenčních rovnic při popisu reálných jevů. Cílem této práce je ukázat aplikovatelnost tohoto druhu rovnic na některé modely. Uvádějí se základní pojmy z teorie diferenčního počtu, diferenčních ...
  • Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie 

    Bukotin, Denys
    Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních ...