Now showing items 1-15 of 15

 • Animace v architektuře 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Výzkum v rámci projektu „Intermediální databáze a aplikace s webovým rozhraním s interaktivním přístupem uživatele a ověření aplikace audiovizuálního vnímání ve vzdělání architektů“ (dále jen Kaviár) prokázal potenciál ...
 • Automatické kotle na pelety 

  Bureš, David
  Bakalářská práce je rozdělena do 2 hlavních částí. První část se zabývá rešeršní studií o peletách jako palivu a o automatických kotlích na pelety. Druhá část popisuje experimentální měření na kotli Verner A251.1, následný ...
 • Brno nepostavené – náměstí Míru 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Okolí Kraví hory bylo v meziválečném období protkáno čilým stavebním ruchem. Ten byl spojen zejména s růstem „Úřednické čtvrti“ a také s úsilím o vybudování univerzitního města brněnských vysokých škol. Koncepce náměstí ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky osobních vozidel 

  Bureš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá existujícími a potenciálními principy pohonů osobních automobilů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod z hlediska účinnosti, emisí a vibračního působení. Porovnává tyto způsoby pohonů s těmi, ...
 • Bydlení+ 

  Walterová, Klára
  Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze ...
 • Inventura stavění dříve a dnes 

  Bureš, David (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Hledání paralel vývoje urbanistické strategie rozvoje a revitalizace centra města v uplynulých 100 letech.
 • Návrh závodního vozidla kategorie R1 

  Bureš, David
  Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vozidla pro rallye kategorie Ra5 (dříve R1). Práce obsahuje výklad pravidel pro tuto kategorii, přehled dosavadních zástupců a stanovení požadavků na toto vozidlo. Je zde ...
 • Nepostavené Brno 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  V článku je stručně charakterizováno meziválečné období v Brně. Jsou zde shrnuty nejdůležitější kulturní, sociální a ekonomické souvislosti. Představeny budou vybrané zajímavé nebo významné projekty v oblasti dopravy, ...
 • Nepostavené Brno Historie a perspektivy nedokončených urbanistických záměrů v městě Brně 

  Bureš, David
  Při pohybu městem Brnem můžeme vnímat řadu fragmentů, stop nedokončených urbanistických vizí. Ty větší či menší měrou ovlivňují dnešní podobu města a vyvolávají vztahy nebo procesy, kterým nerozumíme. Pochopením původního ...
 • Nepostavené Brno – akademická čtvrť na Kraví hoře 

  Bureš, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Jedním z největších urbanistických záměrů meziválečného období v Brně se stal projekt výstavby univerzitního města na Kraví hoře a Akademickém náměstí. Na utváření jeho podoby participovali nejvýznamnější čeští architekti. ...
 • Parní turbína pro pohon čerpadla 

  Bureš, David
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon čerpadla o mechanickém výkonu 9 MW. Na základě zadaných parametrů je proveden termodynamický návrh průtočného kanálu včetně pevnostní kontroly lopatkování ...
 • Ponava - sportovně komerční areál - zimní stadion 

  Bureš, David
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení jasné urbanistické koncepce prostoru "za Lužánkami". Cílem je zachovat zde funkci sportu, navázat na jeho bohatou tradici a maximálně tak využít "genius loci" tohoto místa. Detailně ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Belopotocký, Maroš
  Zadaním bakalárskej práce je navrhnúť dostavbu Fakulty architektúry v areáli VUT v mestskej časti Brno-stred medzi ulicami Úvoz, Údolní a Tvrdého, z dôvodov plánovaného presunu fakulty zo súčasných priestorov na ulici ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Vaculík, David
 • Vysokorychlostní bezdrátové technologie 

  Bureš, David
  Seznámení s architekturou a zpracováním signálu v systémech využívajících vysokorychlostní bezdrátové technologie – LTE, WiMAX, UMB. Srovnání modulačních technik, přenosových rychlostí, spektrální a výkonové efektivity.