Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje 

  Langar, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou současných metod měření prostorové polohy koleje na železničním úseku, který se nachází mezi městy Břeclav – Znojmo. V úvodu práce je popsán historický vývoj železniční geodézie na našem ...
 • Automatizace geodetických měření a jejich datová analýza 

  Vojkůvka, Michal
  Práce se zabývá procesem automatizace geodetických měření s využitím elektronických geodetických měřících přístrojů, např. elektronických nivelačních přístrojů, elektronických totálních stanic, popř. jiných měřících přístrojů ...
 • Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru 

  Bureš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zjištění rozložení napětí a deformace v plechách rotoro-vého svazku a v kritických místech opěrných tyčí synchronního generátoru. Počítány a vzá-jemně porovnány jsou výsledky výpočtu analytického, ...
 • Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace 

  Bureš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a ...
 • Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie 

  Naništa, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Při zpracování práce byla provedena kalibrace kamery, nasnímkovány ...
 • Geodetická dokumentace v procesu projektování a realizace stavby 

  Smutná, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stavební dokumentace během procesu výstavby podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Konkrétně se zabývá postupem vyhotovení vytyčovacího výkresu rodinného domu z poskytnutého ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1 

  Gunár, Peter
  Cieľom diplomovej práce je popis súvislostí geodetických a stavebných činností a postupov prác pri rekonštrukcii povrchu diaľnice D1 v úseku Rosice – Brno. Práca sa venuje oblasti inžinierskej geodézie a rieši problematiku ...
 • Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí 

  Adámať, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá popisom geodetických činností počas procesu výstavby podchodu pod železničnou traťou v Trenčíne. Podkladom pre činnosti geodeta na stavbe je vyhláška 300/2009 Z. z. V práci sú tieto činnosti ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Geodetické měření posunů a deformací střešní konstrukce Aquaparku v Brně 

  Chupáčová, Mária
  Cieľom diplomovej práce je meranie posunov a deformácií drevenej strešnej konštrukcie Aquaparku v Brne. Úvodná časť práce je venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti merania posunov a deformácií stavebných objektov ...
 • Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti 

  Lovecký, Marek
  Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi, které souvisí se zkapacitněním silnice II/497 a úpravou křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Práce se z větší části věnuje oblasti inženýrské geodézie. Řeší ...
 • Geodetické zaměření a vyhotovení technické mapy lokality Kraví hora 

  Sabo, Stanislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie technickej mapy areálu Kraví hora v mierke 1:500. Práca popisuje všetky fázy tvorby tejto mapy. Od rekognoskácie, budovania meračskej siete, podrobného merania, spracovania ...
 • Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

  Szabó, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberala kontrolou presnosti robotizovanej totálnej stanice s automatickým cielením na metrologickej kalibračnej základni FAST. Úvodná časť práce sa zaoberá s vysvetlením základných pojmov z oblasti ...
 • Měření nerovností povrchů vozovek geodetickými metodami 

  Gašparík, Michal
  Predmetom riešenia diplomovej práce je meranie nerovností povrchov vozoviek alternatívnym spôsobom zberu a vyhodnotenia dát geodetickými metódami. V úvode je prehľad o súčasnom stave používaných metód merania nerovností. ...
 • Měření posunů a přetvoření mostu Gagarin 

  Czíria, Kornél
  Práca sa zaoberá komplexnou analýzou posunov a deformácií jedného mostného poľa nosnej konštrukcie železničného mostu "Gagarin". Mostná konštrukcia je od roku 2009 každoročne sledovaná etapovým meraním. Okrem dlhodobého ...
 • Měření posunů a přetvoření železničního objektu 

  Buday, Michal
  Účelom práce je vyhodnotiť posun a pretvorenie železničného objektu za pomoci metód družicovej geodézie. Úvod práce sa zaoberá stručným teoretickým základom GNSS. Nasledovne je v práci popísaná práca s komerčným programom ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Přesné měření GNSS-RTK pro inženýrsko-geodetické aplikace 

  Grečnár, Jiří
  Práce se zabývá analýzou přesnosti, optimalizací postupu měření metodou GNSS-RTK z hlediska opakovatelnosti výsledků měření pro inženýrsko-geodetické aplikace. Na základě dříve publikovaných poznatků byl testován postup ...
 • Rodinný dům s provozovnou v Radobyčicích 

  Bureš, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu s kanceláří v Radobyčicích v Plzni. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory kanceláře, technické ...