Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza cyklické únavy trubkového svazku vlivem proudění pracovního média 

  Buzík, Jiří
  Hlavním cílem dizertační práce je kontrola trubkového svazku na cyklickou únavu způsobenou prouděním pracovního média v mezitrubkovém prostoru. Únava způsobená prouděním je způsobena vibracemi vyvolanými prouděním. Zkoumané ...
 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Duplikátory nerezových tlakových aparátů 

  Kamarád, Miroslav
  Tlakové nádoby zaujímají významné místo na poli procesních zařízení díky jejich širokému využití v různých odvětvích průmyslu. Z pohledu návrhu a dimenzování je kladen velký důraz na přesnost, spolehlivost a především ...
 • Evaluation of the technical condition of medium-sized boilers 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Buzík, Jiří; Naď, Martin (EDP Sciences, 2018-03-14)
  The recent trend in the steam and electricity production has been both to increase the efficiency of the facility and to keep tightening legislation concerning emission limits. The lifetime of energy equipment is greatly ...
 • Konstrukční návrh destilační kolony 

  Marko, Libor
  Práca sa zaoberá problematikou tlakových nádob, a popisuje konštrukciu ich jednotlivých častí. V práci je uvedená výroba jednotlivých častí aparátu, ako aj proces zmontovania častí do jedného celku. Práca popisuje možnosti ...
 • Konstrukční návrh vertikálního výměníku tepla 

  Vosynková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem vertikálního výměníku tepla dle platné evropské normy ČSN EN 13 445-3 Netopené tlakové nádoby - část 3: Konstrukce a výpočet. V úvodní části je zpracováno rozdělení výměníků tepla včetně ...
 • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

  Mazura, František
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
 • Kontrolní pevnostní výpočet napojení potrubí 

  Dohnal, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na kontrolní pevnostní výpočet potrubního systému se zohledněním lokálních účinků tepelného zatížení. Pro správnou funkci řešeného systému, je třeba, aby odolával provozním zatížením, a umožňoval ...
 • Mechanismy atomizace kapalných paliv 

  Buzík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozprašování kapalných paliv. Hlavním cílem práce je seznámit se se základními typy rozprašovačů a mechanismy, které jsou zodpovědné za rozpad kapaliny. V první části práce jsou ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Sedmidubský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovací nádrže na kyselinu dusičnou. Úvodní část seznamuje s problematikou návrhu, výroby a provozu uskladňovacích nádrží. Další část popisuje návrhový výpočet uskladňovací nádrže dle ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Buzík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tepelně-hydraulický a pevnostní návrh tepelného výměníku s U-trubkovým svazkem uvnitř pláště. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhu tepelného výměníku. Další část popisuje ...
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Pevnostní návrh potrubí 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní návrh potrubní větve spojující pec katalytického kontinuálního reformingu s reaktorem. Nejprve je proveden analytický návrh jednotlivých částí potrubí podle norem ASME VIII, ČSN ...
 • Pevnostní návrh závěsu s nestandardními rozměry 

  Zajíc, Jonáš
  Tato bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s firmo MPS Gradior. Práce se zabývá návrhem a analýzou jedno třmenného závěsu s nenormalizovanými rozměry pro potrubí s označením DN 1400. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Pevnostní výpočet mlýnu pro drcení uhlí 

  Ševčík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, provedením a vyhodnocením napěťové a deformační analýzy hlavních částí ventilátorového mlýna na drcení uhlí. Rešeršní část popisuje problematiku a rozdělení mlýnů na ...
 • Pevnostní výpočet trubkovnice tepelného výměníku se zaměřením na ekonomické zhodnocení 

  Horniak, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice zadaného tepelného výměníku s pláštěm. Jde o trubkový výměník s pevnými trubkovnicemi a přímými trubkami. Navrhovaná trubkovnice je integrální s pláštěm, těsněná ...
 • Srovnání přístupů pro návrh přírubových spojů 

  Hrbáček, Jan
  Přírubové spoje jsou často využívaným typem spojení v průmyslové praxi. Jsou na ně kladeny nároky na jejich dimenzování, pevnost a těsnost. Jejich správný a bezchybný návrh může být řízen buď výpočtem, nebo výběrem ...
 • Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation 

  Naď, Martin; Jegla, Zdeněk; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Buzík, Jiří (EDP Sciences, 2018-03-14)
  Industrial boiler damage is a common phenomenon encountered in boiler operation normally which usually lasts several decades. Since boiler shutdown may be required because of localized failures, it is crucial to predict ...
 • Tvorba softwaru pro pevnostní analýzy 

  Michálková, Anežka
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwaru pro pevnostní analýzu prutových prvků pomocí metody konečných prvků. V práci je nejprve uvedena základní teorie této metody potřebná pro účely vytvoření softwaru. Další část ...