Now showing items 1-19 of 19

 • Efficient Integration of Machine Learning into District Heating Predictive Models 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2020-12-02)
  Modern control strategies for district-level heating and cooling supply systems pose a difficult challenge. In order to integrate a wide range of hot and cold sources, these new systems will rely heavily on accumulation ...
 • Jemné částice produkované spalovacím procesem 

  Bunček, Patrik
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu procesu spaľovania a ...
 • Malé modulární reaktory 

  Tichý, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Hlavním tématem této práce jsou malé modulární reaktory, kterým se věnuje podrobněji. Jsou ...
 • Moderní technologie pro soběstačné domy 

  Popara, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá témou energeticky sebestačných domov. V teoretickej časti sú vysvetlené jednotlivé zdroje energie. Sú rozdelené do dvoch hlavných skupín, zdroje tepla a elektrickej energie. V ďalšej časti je ...
 • Návrh jednotky pro využití odpadního tepla z výpočetního systému 

  Valachovič, Filip
  Globálne otepľovanie a s tým spojené vysoké náklady na energiu patria medzi hlavné problémy súčasnosti. Dôsledkom toho je záujem o opätovné využitie odpadovej energie. Táto bakalárska práca je venovaná návrhu a posúdeniu ...
 • Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Maštera, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vytápění a návrhu zdroje tepla pro rodinný dům. První kapitola pojednává o různých zdrojích tepla pro vytápění. Rozdělují se podle druhu paliva a způsobu vytápění. Druhá část je seznámení s ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Para, Marcel
  Táto záverečná práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka voda – voda, ktorý je súčasťou chladiaceho okruhu. Obsahuje podrobný tepelný a hydraulický výpočet. Práca taktiež zahŕňa základný konštrukčný výkres.
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Galík, Tomáš
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...
 • Návrh zkušebního zařízení pro testování vzduchem chlazených parních kondenzátorů 

  Líška, Filip
  Práca je zameraná na návrh skúšobného zariadenia pre testovanie vzduchom chladených kondenzátorových trubiek. Na úvod sú popísané základné typy priemyslovo využívaných vzduchových kondenzátorov, možnosti typov trubiek a ...
 • Návrhy opatření na snižování tepelných ztrát rodinného domu 

  Faltýnek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření na snížení tepelných ztrát rodinného domu. Nejdříve je provedena rešerše, která teoreticky popisuje, co je to tepelná ztráta, jak ji můžeme snížit a jaké materiály používají ...
 • Performant and Simple Numerical Modeling of District Heating Pipes with Heat Accumulation 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2019-02-16)
  This paper compares approaches for accurate numerical modeling of transients in the pipe element of district heating systems. The distribution grid itself affects the heat flow dynamics of a district heating network, which ...
 • Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu 

  Vašíř, Jan
  Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava ...
 • Přirozené požáry biomasy a charakter emisí těchto zdrojů 

  Maňo, Martin
  Táto bakalárska práca sa týka problematiky emisií vznikajúcich pri prirodzených požiaroch biomasy. Dôraz sa bude klásť najmä na emisie aerosólov, ktoré vznikajú pri týchto prírodných javoch. Úvod práce bude pojednávať ...
 • Stanovení stability dávkování paliva do kotle 

  Skalický, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením stability dávkování paliva do kotle. V úvodu práce je popsán princip šnekového dopravníku. Následuje popis jednotlivých částí šneku. Druhá část rešerše se zabývá vlastnostmi ...
 • Termoelektrická mlžná komora pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic 

  Tomčan, Petr
  Tato experimentální bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí termoelektrické mlžné komory pro sledování přirozené radioaktivity a nabitých částic. V teoretické části této experimentální práce jsou popisovány základní ...
 • Vírová trubice 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této diplomové práce bylo provedení optimalizace provozních parametrů Ranque–Hilschovy vírové trubice z hlediska teplotní separace a vytvoření numerického modelu zařízení. Za tímto účelem byla nejprve provedena ...
 • Vírová trubice vyrobena aditivní technologií 

  Spáčil, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh 3D modelu rozebíratelné Ranque-Hilschovy vírové trubice a její následný tisk. V úvodní části jsou rozebrány základní druhy vírových trubic a jejich použití. Následně se práce zaobírá parametry, ...
 • Vysokoteplotní nástřiky lopatek plynových turbín 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této bakalářské práce je představení technologií nástřiků vysokoteplotních povlaků pro lopatky plynových turbín. Důraz je kladen na obeznámení se s vlastnostmi jednotlivých povlaků, jejich možnostmi zvýšení životnosti ...
 • Využití aditivních technologií (3D tisk) pro výrobu konstrukčních částí turbín 

  Vaculka, Alexander
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá aditivními technologiemi. Popisuje jejich princip, technologická řešení, dále také jejich výhody a nevýhody i oblasti kde se využívají. Následuje popis vybraných komponent parních ...