Now showing items 1-20 of 23

 • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

  Blahút, Jozef
  Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...
 • Bezsensorové řízení polohy solenoidu 

  Piňos, Matěj
  Práce se zabývá problematikou řízení polohy pohyblivého jádra solenoidu bez použití dráhového senzoru. V teoretické části je představeno několik dostupných metod bezsenzorového odhadu pozice jádra. Pro účely praktické části ...
 • HIL simulace elektronické škrticí klapky 

  Maliszewski, Michal
  Tato práce se zabývá Hardware in the Loop (HIL) simulací elektronické škrticí klapky. V následujícím textu je odvozen její matematický model pro různé varianty tření a dorazů. Parametry modelu byly získány měřením na reálné ...
 • Konstrukce koncového efektoru robota s možností automatické výměny nástroje 

  Jirges, Radek
  Cílem této práce bylo vytvořit koncový efektor malého robota pro ovládání zařízení s dotykovým displejem. Efektor musí s robotem komunikovat po sériové lince a dávat mu zpětnou vazbu o velikosti přítlaku na displej. Dalším ...
 • Návrh a realizace demonstračního modelu "Inverzní kyvadlo" přizpůsobeného pro dlouhodobý autonomní provoz 

  Sukovatý, Adam
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci zabývající se konstrukcí a výrobou inverzního kyvadla. Bylo provedeno odvození pohybových rovnic a následná identifikace parametrů vytvořeného modelu. Dalším krokem byla linearizace ...
 • Návrh a realizace měřící ústředny mechanických veličin 

  Kaplan, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vývoj a realizace jednokanálové měřící ústředny mechanických veličin s ovládacím software. Použití měřící ústředny je mířeno na aplikace, kde je využito odporových tenzometrů zapojených ...
 • Návrh a realizace miniaturní teplené komory 

  Červínek, David
  Práce se zabývá návrhem a výrobou miniaturní tepelné komory. Její hlavní užití bude testování vyvíjených zařízení v laboratořích Mechlabu. Při řešení byl využit Simulink pro simulaci teplotních změn. Pro simulaci LC filtru ...
 • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...
 • Návrh elektroniky pro řízení dvoukolového nestabilního vozidla 

  Bastl, Michal
  Tato diplomová práce je součástí projektu, na kterém pracují dva studenti. Cílem projektu je návrh bezpečnější elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo HUMMER a implementace pokročilé diagnostiky a detekce chyb. V ...
 • Návrh komplexního senzoru pro LoRa síť 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá vývojom komplexného senzoru pre LoRa sieť. Práca je rozšírená o teoretickú časť, ktorá čitateľovi vysvetľuje a približuje základné vlastností LoRa siete. Teoretická časť sa zároveň venuje analýze ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Chalupa, Jan
  Práce se zabývá problematikou měření teploty na rotujících částích elektrických strojů. Součástí je i návrh a realizace hardwarového řešení, které umožňuje vícekanálové měření teploty pomocí čidel PT100 a bezdrátový přenos ...
 • Návrh pohonu se stejnosměrným motorem, pro náhradu krokového motoru 3D tiskárny 

  Králík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modulu pro řízení DC motoru za pomocí signálů, které se používají pro řízení krokového motoru. Modul bude následně implementován do stávající 3D tiskárny. Součástí práce je i ...
 • Návrh robustního kolového robotického podvozku 

  Jirges, Radek
  Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na ...
 • Návrh vestavěného systému pro řízení výukového modelu rotačního kyvadla 

  Jajtner, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a realizace konstrukčních úprav stávajícího modelu rotačního inverzního kyvadla, implementace řídícího algoritmu do mikrokontorléru dsPIC a navazující návrh elektroniky periferií. Cílem ...
 • Návrh zařízení pro monitorování napětí v elektrické síti 

  Ženčár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá vývinom zariadenia na monitorovanie a logovanie efektívnej hodnoty sieťového napätia. Práca sa skladá z výberu vhodných elektronických súčiastok , otestovanie prototypu , návrh dosky plošných spojov ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku 

  Pribulla, Daniel
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci stejnosměrného motoru 

  Chalupa, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou a realizací Power-HIL systému, který je určen k simulaci reálného stejnosměrného motoru s komutátorem a permanentními magnety. K analýze problému byly využity simulace reálných komponent v ...
 • Nízkopříkonový modul s termokamerou 

  Horák, Daniel
  Táto bakalárska práca je zameraná na bezkontaktné meranie teploty pomocou vybranej termokamery a bezstratovú kompresiu obrazu získaného touto kamerou. V rešeršnej časti sú popísané teoretické princípy pre lepšie pochopenie ...
 • Testování parametrů krokových motorů při různých režimech mikrokrokování 

  Műller, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením testovacího zařízení, které umožňuje měření základních parametrů krokových motorů. Úvodní část je věnována rešerši o principu fungování hybridního krokového motoru. K analýze ...
 • Testování úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody 

  Kurzov, Kirill
  Tato práce se zabývá testováním úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody. Návrhem programu pro měření teploty s pomocí senzoru typu RTD, který je součástí desky, pomocí termočlánku a vnějšího sensoru ...